• UABDivulga
16/06/2015

Pla d’acció tutorial per a estudiants universitaris amb discapacitat

tutoria universitaris amb discapacitat
Un projecte dut a terme a través de la Fundació Autònoma Solidària en col·laboració amb investigadors de la UAB ha definit i iniciat la implantació de Plans d’Acció Tutorial per als estudiants amb discapacitat. S’ha elaborat una Guia Pràctica amb orientacions i recursos per a docents, tutors i gestors, perquè puguin acompanyar el procés formatiu dels estudiants amb discapacitat, garantint que puguin seguir els seus estudis universitaris en igualtat de condicions que la resta d’estudiants.

Autor: iStockphoto/4774344sean.

Els canvis esdevinguts en l’Educació Superior en el marc de l’EEES van convidar a plantejar-se i redefinir els processos d’ensenyament i aprenentatge, promovent l’estudiant com a centre d’atenció i veritable protagonista del seu procés formatiu. L’acció tutorial d’assessorament i suport a l’estudiant se situa, en aquest model, com a eix fonamental en els moments clau de transició secundària-universitat, aprenentatge durant la seva formació universitària, promoció de la seva autonomia personal, desenvolupament de les seves competències professionals i orientació en la seva incorporació al mercat laboral.

A més, l’Estatut de l’Estudiant Universitari estableix la necessitat d’adaptar els programes de tutoria i les activitats tutorials a les necessitats dels estudiants amb discapacitat. No obstant això, i malgrat que moltes universitats porten anys treballant en el terreny de l’atenció als estudiants amb discapacitat, poques han estat les que han dissenyat i desenvolupat accions tutorials específiques per a aquest col·lectiu d’estudiants.

En aquest escenari, el projecte dut a terme a través de la Fundació Autònoma Solidària en col·laboració amb investigadors de la UAB ha possibilitat definir i iniciar la implantació de Plans d’Acció Tutorial per als estudiants amb discapacitat, que estan servint com background per a altres universitats i centres d’educació superior. La Guia Pràctica elaborada, adreçada al professorat i tècnics de gestió, conté orientacions i recursos per a docents, tutors i gestors que troben entre el alumnat a estudiants amb discapacitat. Els plans d’acció tutorial i la Guia Pràctica prenen així en consideració la diversitat d’estudiants amb discapacitat i les carreres que estudien.

Es tracta de proporcionar pautes clares d’actuació per acompanyar el procés formatiu dels estudiants amb discapacitat, garantint que puguin seguir els seus estudis universitaris en igualtat de condicions que la resta d’estudiants. En paral·lel, es busca afavorir unes pràctiques més inclusives a la universitat i en les activitats internes i externes vinculades amb els estudis universitaris.

El Pla d’Acció Tutorial pot ajudar a la personalització dels processos d’ensenyament i aprenentatge, detectant les necessitats dels estudiants amb discapacitat i proporcionant respostes oportunes per a la seva superació des del seguiment, l’orientació i l’assessorament. Es facilita, d’aquesta manera, que l’estudiant amb discapacitat pugui prendre decisions al voltant del seu present i futur acadèmic i professional.

Els Plans d’Acció Tutorial (de la universitat, per facultats o per carreres) i els sistemes de suport (com la Guia esmentada) s’han d’integrar en els plantejaments institucionals de la universitat, facilitant la participació activa de les comissions docents i de Coordinació Pedagògica de Centres i Facultats en l’establiment de les seves directrius generals, implicant els serveis d’orientació universitaris i comprometent el professorat i tutors que l’han d’implementar a la pràctica docent.


Joaquín Gairín Sallán
Departament de Pedagogia Aplicada - UAB
Joaquin.Gairin@uab.cat

José Luís Muñoz Moreno
Departament de Didàctica i Organització Escolar - Universitat de València

 

Referències

Galán, A.; Sanahuja, J. Mª.; Fernández, M.; Gairín, J.; Muñoz, J. L. Tutoring students with disabilities: survey of the initiatives at Spanish and European universities. Pulso Revista de Educación. 2014, vol. 37, p. 13-33.
 
Gairín, J.; Muñoz; J. L.; Galán, A.; Fernández, M.; Sanahuja, J. Mª. El plan de acción tutorial para estudiantes universitarios con discapacidad. Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva. 2014, vol. 7, num. 1, p. 121-139.
 
Gairín, J.; Muñoz, J. L.; Galán, A.; Sanahuja, J. Mª.; Fernández, M. Planes de acción tutorial para estudiantes con discapacidad: una propuesta para mejorar la calidad formativa en las universidades españolas. Revista Iberoamericana de Educación. 2013, vol. 63,p.115-126.

 
View low-bandwidth version