• UABDivulga
07/06/2021

Nous resultats de les sals de bor per lluitar contra la resistència antimicrobiana

Sales Boro Antibioticos

Els antibiòtics són medicaments que s'utilitzen enfront de les infeccions produïdes per bacteris, tant en animals com en persones. Usar-los de manera inadequada pot generar resistència, cosa que significa que deixen de ser efectius. La resistència antimicrobiana és avui dia una de les majors amenaces per a la salut mundial. En aquest article, el grup de recerca de Clara Viñas de l'Institut de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) en col·laboració amb altres universitats (UdG, Córdoba, Durham), presenta el seu treball en el qual s'ha avaluat les propietats antimicrobianes de les sals de bor. Els resultats semblen ser prometedors per a quatre soques de bacteris i tres de fongs.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el ràpid desenvolupament de la resistència antimicrobiana (RAM) es/serà una nova amenaça important per a la salut pública. La RAM, deguda al ús excessiu i/o innecessari d’antibiòtics, ha fet que molts d’aquests antibiòtics ja no serveixen pel tractament d’infeccions microbianes. Fins i tot els procediments mèdics com la cirurgia major, el trasplantament d’òrgans i la quimioteràpia contra el càncer han esdevingut processos molt arriscats en absència d’antimicrobians efectius per a la prevenció i el tractament de les infeccions nosocomials.

La major part dels antibiòtics i antifúngics aprovats per la FDA (U.S. Food and Drug Administration) son compostos purament orgànics que incorporen algun dels elements que es troben a la dreta del carboni a la Taula Periòdica com nitrogen, oxigen i fòsfor. La concessió del Premi Nobel de Química a Dorothy Crowfoot Hodgkin al 1964, per la determinació estructural per difracció de raigs X de la vitamina B12 (cobalamina), i l’èxit del cis-platí pel tractament del càncer a començament dels 80, van obrir la porta al ús potencial dels compostos organometàl·lics en medicina.

El carboni (C), ubicat a la dreta del bor (B) a la taula periòdica, forma enllaços covalents clàssics C-C, dos electrons compartits pels dos àtoms de carboni (2c-2e), en les estructures com el midó, la cel·lulosa, a l’hemoglobina i la clorofil·la, entre altres. El carboni també es combina amb l’hidrogen per formar els hidrocarburs. A la naturalesa no hi ha els compostos equivalents als hidrocarburs amb enllaços B-H, però a l’any 1910, Alfred Stock va sintetitzar els “borans”, que son poliedres formats per enllaços B-B anomenats “clústers” amb un enllaç B-H a cada vèrtex. Cal destacar que l’enllaç B-B del clúster és únic i es coneix com enllaç entre tres àtoms en només dos electrons (3c-2e).

L’àcid bòric H3BO3 es va fer servir ja al segle XIX per les seves propietats com a bactericida i fungicida. En aquest treball, dissenyem, sintetitzem, aïllem i caracteritzem espècies aniòniques que contenen clústers icosaèdrics de cobaltabis(dicarballur). Aquesta sèrie de sals solubles varen servir per comparar l’efecte del benzè (aromàtic 2D) amb el clúster icosaèdric p-carborà (aromàtic 3D) en les propietats químiques i microbiològiques d’ambdós famílies. Les fórmules químiques dels nous compostos es representen a la Figura 1.


Figure 1.- Compostos ordenats per la seva activitat antimicrobiana i antifúngica.
Sales Boro Antibioticos

L’avaluació de les propietats antimicrobianes d’aquests va revelar que totes les sals eren agents antibacterians molt eficaços per a quatre soques de bacteris Gram+ (MIC 1-8 mg/L) i agents antifúngics molt efectius per a tres soques de Candida albicans (MIC 4 mg/L). Cal realçar que una de les quatre soques de bacteris Gram+ provades va ser un aïllat del superbacteri Staphylococcus aureus (MRSA) resistent a la meticilina, que representa un perill per la vida per ser resistent a molts dels antibiòtics comercials. Aquests resultats prometedors albiren les noves oportunitats que té el bor en medicina.
 

Ines Bennour1, Francesc Teixidor1, Clara Viñas1, Isabel Romero García2, Margarita Martinez-Medina2, Carla Camprubí-Font2, Mark A. Fox3, Luis Martínez-Martínez

1Institut de Ciència de Materials de Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Campus Universitat Autònoma de Barcelona. 
2Departament de Química i Serveis Tècnics de Recerca, Universitat de Girona. 
3Chemistry Department, Durham University, South Road, Durham DH1 3LE, U.K. 
4Unidad de Gestión Clínica de Microbiología, Hospital Universitario Reina Sofía, IMIBIC, Universidad de Cordoba.
 

Referències

Romero, I., Martinez-Medina, M., Camprubí-Font, C., Bennour, I.,  Moreno, D., Martínez-Martínez, L., Teixidor, F., Fox, M. A., Viñas, C. Metallacarborane Assemblies as Effective Antimicrobial Agents, Including a Highly Potent Anti-MRSA Agent. Organometallics 2020 39 (23), 4253-4264 DOI: 10.1021/acs.organomet.0c00315

 
View low-bandwidth version