• UABDivulga
06/11/2015

Mobilitat residencial a la Regió Metropolitana de Barcelona

mobilitat residencial RMB
Aquesta tesi doctoral caracteritza socioresidencialment el territori de la Regió Metropolitana de Barcelona i analitza els fluxos de mobilitat residencial per establir els espais migratoris en què s’estructura el territori metropolità, a partir de les dades del Cens de Població i Habitatge de 2001, així com de l’Estadística de Variacions Residencials i del Registre d’Altes i Baixes de l’Ajuntament de Barcelona.
Clústers socioresidencials a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Aquesta tesi té per objectiu dos grans eixos d’acció: per una banda la caracterització socioresidencial del territori de la Regió Metropolitana de Barcelona (en endavant RMB) i, per altra banda, l’anàlisi dels fluxos de mobilitat residencial per establir els espais migratoris en els quals s’estructura el territori metropolità.

 
Figura 1: Mobilitat residencial entre clústers socioresidencials a la Región Metropolitana de
Barcelona.
 
   
La caracterització socioresidencial de la RMB s’ha portat a terme a partir de les dades del Cens de Població i Habitatge de 2001, amb un anàlisi de la informació a escala municipal excepte per al municipi de Barcelona, amb el qual s’ha treballat amb informació a escala de districte. A través de tractament estadístic i finalment amb un anàlisi de conglomerats establim 9 categories o clúster amb els que categoritzar socioresidencialment el territori d’anàlisi.

Els anàlisi de fluxos de mobilitat residencial, que s’han portat a terme a escala municipal i per a districtes en el cas de Barcelona així com segons clúster socioresidencial, s’ha realitzat a través de l’Estadística de Variacions Residencials i del Registre d’Altes i Baixes de l’Ajuntament de Barcelona. Aquests fluxos s’analitzen a partir de tres tècniques (1r origen, 1r destinació i coeficient d’interacció), la combinació de les quals ens permet establir espais migratoris. Un cop establerts, els espais migratoris, s’han analitzat des del punt de vista de la diversitat i la complexitat social y residencial que presenten.
 
Per últim s’inclou un capítol en el qual, a través de la utilització de la Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de 2006, es descriuen els motius de mobilitat residencial segons clúster socioresidencial de residència.

Antonio J. Medina Cruz
Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
Departament de Geografia

Referències

“La movilidad residencial en la Región Metropolitana de Barcelona: delimitación y análisis de los espacios migratorios”, tesi doctoral d’Antonio José Medina Cruz, dirigida per Juan Antonio Módenes i Marc Ajenjo del Programa de Doctorat de Demografia i llegida al Departament de Geografia.

 
View low-bandwidth version