• UABDivulga
15/07/2015

Més enllà dels indicadors "Més enllà del PIB"

més enllà PIB
El 2007, diversos organismes van llançar la iniciativa “Més enllà del PIB”, que pretenia avaluar problemes complexos com el benestar social, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic utilitzant més indicadors, i que va resultar en una producció massiva d’indicadors de sostenibilitat. Els autors d’aquesta investigació suggereixen que és necessari adoptar una actitud reflexiva en relació a les decisions normatives que determinen l’elecció de disciplina, models i indicadors usats per així millorar la qualitat de la informació científica usada en la presa de decisions.

Autor: iStockphoto/Nelson_A_Ishikawa.

L’article presenta una crítica a la iniciativa "Més enllà del PIB" llançada pel Club de Roma, la Comissió Europea, el Parlament Europeu, l’OECD i la WWF en 2007. La iniciativa tenia com a objectiu anar més enllà del PIB, per a la avaluació de problemes complexos com el benestar social, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic. Usant eines analítiques de la ciència de la complexitat, de la biologia evolutiva i de l’ecologia teòrica, es defineixen els límits d’indicadors com el PIB en relació a la dimensió, l’escala i la narrativa de referència.

L’article analitza els resultats de la iniciativa "Més enllà del PIB", que consisteixen en la producció massiva d’indicadors de sostenibilitat. S’argumenta que els indicadors creats mesuren més del mateix i no compleixen amb l’objectiu d’aportar més informació. El nou flux d’informació que es va produir no introdueix noves narrativa o noves perspectives que ajudin a millorar les polítiques socials, econòmiques i de desenvolupament, sinó que ofereixen més dades sobre les perspectives ja adoptades i porten a formular sempre les mateixes polítiques.

Se suggereix que per millorar la qualitat de la informació científica usada en la presa de decisions és necessari adoptar una actitud reflexiva en relació a les decisions normatives que determinen l’elecció de disciplina, models i indicadors usats. En altres paraules, la informació científica reflecteix l’elecció de mètode científic usat per analitzar un problema, la qual cosa al seu torn correspon a una definició de quin és el problema i quin tipus de solució cal buscar. La reflexivitat permet abordar els aspectes normatius que determinen la eleccions pre-analítiques i posar en discussió la definició de problema, les solucions proposades i la mateixa informació científica que es fa servir.

En el cas del PIB, l’anàlisi porta a formular els següents interrogants: La narrativa econòmica és útil? Quins objectius compleix? Quin punt de vista es considera? Quins punts de vista s’ignoren?


Zora Kovacic
Mario Giampietro

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Referències

Kovacic, Zora; Giampietro, Mario. Beyond “beyond GDP indicators:” The need for reflexivity in science for governance. Ecological Complexity. 2015, vol. 21, p. 53-61. doi: 10.1016/j.ecocom.2014.11.007.

 
View low-bandwidth version