• UABDivulga
04/2013

La recollida d'oli de cuina, analitzada

Què fer amb l'oli de cuina, com recollir-lo després de l'ús a les cuines domèstiques és un problema que encara no té una solució clara. Un estudi realitzat a l'ICTA i a Inèdit, spin off del Parc de Recerca de la UAB, ha utilitzat una metodologia quantitativa de l’Avaluació de la Sostenibilitat del Cicle de Vida (LCSA) per analitzar els diferents mètodes utilitzats fins ara per a la recollida d'oli de cuina usat: les deixalleries urbanes, el porta a porta i la recollida a les escoles. Aquest treball ha arribat a la conclusió que la utilització de les deixalleries urbanes, que recullen altres residus a més de l'oli, és el mètode més sostenible, encara que genera menys benefici social que d'altres sistemes de recollida. Els altres dos sistemes serien menys sostenibles però disposarien de més beneficis socials.

L’Oli de cuina usat és un residu generat a casa com a resultat de cuinar i fregir aliments amb oli vegetal. El propòsit d'aquest estudi, que ha utilitzat una metodologia internacional basada en l’Avaluació de la Sostenibilitat del Cicle de Vida (LCSA), és comparar la sostenibilitat de tres sistemes de recollida d'oli actualment en funcionament: a través de les escoles, porta a porta, i a través de les deixalleries urbanes. L’objectiu és determinar quin d’aquests sistemes és més adient per a la recollida a les ciutats mediterrànies.

Els resultats d’aquest treball mostren que, dels tres sistemes de recollida d'oli de cuina comparats, la recollida mitjançant deixalleries urbanes és la que presenta els millors valors de la sostenibilitat, després el mètode de porta a porta i, finalment, la recollida a les escoles, encara que no hi ha diferències substancials entre aquests darrers. Les deixalleries urbanes tenen el millor rendiment ambiental i econòmic, però no disposen del component social. Els altres dos mètodes presenten valors adequats per a l'exercici social, però no per als components ambientals i econòmics.

El component ambiental millora quan els punts de recollida són a prop de les llars dels ciutadans. Els costos i l'eficiència de gestió poden millorar depenent del vehicle utilitzat en el procés de recol·lecció. Els sistemes que, com la recollida a les deixalleries urbanes, recullen també altres residus són més sostenibles que els que en recullen un sol tipus.

Pel que fa a metodologia utilitzada en aquest treball: LCSA, pot  ser útil en la presa de decisions  quan es vol analitzar un producte o un servei; tot i així en l’anàlisi social cal fer algunes aproximacions per tal  de poder quantificar els indicadors socials.

En definitiva, la definició d'unitats per a la quantificació de la sostenibilitat és una tasca difícil, perquè no tots els indicadors són quantificables i comparables, alguns han de ser adaptats, cosa que comporta un augment de la subjectivitat de l'anàlisi. La metodologia utilitzada en aquesta investigació, LCSA, és recent pel que es necessita més recerca per tal de millorar-la.

Elisabet Vinyes, Jordi Oliver-Solà, Cassia Ugaya, Joan Rieradevall, Carles M. Gasol.

Inèdit Innovació S.L.

Referències

Int J Life Cycle Assess (2013) 18:445–455. Application of LCSA to used cooking oil waste management. DOI 10.1007/s11367-012-0482-z

 
View low-bandwidth version