• UABDivulga
23/07/2021

L'ètica organitzacional a les escoles de Catalunya

Etica en la Escuela

Les institucions educatives han d'adaptar-se a una societat canviant. En aquest sentit, han de reflexionar sobre les seves pràctiques i reestructurar les seves formes d'actuació. Un estudi dut a terme en el marc del Centre de Recerca i Estudis per al Desenvolupament Organitzacional, per investigadors del Departament de Pedagogia Aplicada, ha donat com a resultat la proposta d'un Model d'estadis per al desenvolupament ètic organitzacional en els centres educatius, a més d'un Instrument d'autoavaluació institucional que facilita l'anàlisi de la gestió ètica. Dues eines que, acompanyades del seu Protocol d'aplicació, poden ajudar en aquest procés de canvi.

iStock_Anyaberkut

L'ètica organitzacional es presenta com un dels reptes principals de les institucions educatives, si volen adaptar-se a una societat canviant, globalitzada, plural, relativista i cada vegada més sensibilitzada per temes socials com l'actual. A més de respectar i promoure la seva finalitat educativa i social, estan obligades a impulsar noves pràctiques i, entre elles, a garantir la pràctica col·lectiva, reflexiva i responsable de l'ètica organitzacional per part de tota la comunitat educativa.

A l'estudi realitzat en el marc del Centre de Recerca i Estudis per al Desenvolupament Organitzacional (CRiEDO) hem analitzat els condicionants que l'adreça escolar, com a màxim responsable de la institució educativa, pot considerar per facilitar o no el desenvolupament ètic organitzacional a les escoles. La metodologia mixta seqüencial 'COM → quant' ha permès configurar i validar un Model d'estadis per al Desenvolupament Ètic Organitzacional en els centres d'educació infantil i primària, a més d'aportar l'Instrument d'autoavaluació institucional CADEO i el seu Protocol d'aplicació.

Buscant la triangulació d'informants i instruments, s'han realitzat 18 entrevistes exploratòries a direccions escolars en exercici, a inspectors d'educació i a experts en ètica organitzacional i assessoria ètica, 442 qüestionaris per a direccions de centres d'educació infantil i primària de Catalunya i dos grups de discussió amb experts en ètica aplicada i en gestió i organització de centres educatius. També, s'han realitzat aplicacions pilot en diversos centres d'educació infantil i primària de Catalunya.

Els resultats remarquen que una gestió adequada de l'ètica organitzacional exigeix que el centre reflexioni sobre les seves pràctiques i reestructuri noves formes d'actuació. Els plantejaments ètics a les institucions educatives faciliten així la reflexió sobre la pràctica professional, al mateix temps que ofereixen respostes als dilemes i canvis morals que afecten la institució educativa.

El procés de reflexió i anàlisi de la mateixa pràctica és coherent amb el paper social que les institucions han de desenvolupar, i ajuda a comprendre el compromís social i les implicacions que comporta. Aquest procés els ajudarà a passar de ser centres educatius on només s'actua mecànicament en funció de les normes establertes, a ser institucions que promouen canvis i es comprometen amb la transformació pròpia i de la societat on s'insereixen. Sota aquesta perspectiva, els centres educatius es poden concebre com un ascensor social que permet democratitzar oportunitats d'èxit i transformar el context, sent conscients dels seus comportaments equitatius, transparents, sostenibles, inclusius i de compromís ètic i social.
 

Sara Colorado Ramírez

Departament de Pedagogia Aplicada
Universitat Autònoma de Barcelona
 

Referències

Colorado, S. y Gairín, J. (2017). La ética organizacional en los centros educativos. Análisis de concepciones y prácticas educativas. En Revista Perspectiva Educacional, 56, 1.127-146. DOI: 10.4151/07189729-Vol.56-Iss.1-Art.477

Colorado, S. (2021). La ética organizacional en la escuela. Gairín, J. (Coord.). Guía para la gestión de centros educativos. Madrid: Wolters Kluwer, portal Ebiblox

 
View low-bandwidth version