• UABDivulga
01/04/2018

L'efecte positiu de les pràctiques ambientals sobre l'acompliment financer de les empreses

L'efecte positiu de les pràctiques ambientals sobre l'acompliment financier de les empreses
Els investigadors del Departament d'Empresa UAB Sergio Manrique i Carmen Pilar Martí-Ballester han publicat recentment un treball de recerca en què mostren que l'adopció de pràctiques ambientals afecta de manera significativa i positiva l'acompliment financer corporatiu, tant en països desenvolupats com en països en via de desenvolupament.

La motivació d'aquest treball està basada en el desafiament que les empreses enfronten pel que fa a la seva relació amb l'entorn i amb parts interessades fora de les fronteres de l'organització, que s'ha convertit en una necessitat que promou i dona suport la comunitat internacional, especialment a nivell ambiental. La indústria genera pol·lució i residus que poden danyar els sistemes naturals, causant una reducció dels recursos naturals disponibles per a la societat de manera irreversible. En aquest sentit, les empreses han de fer-se càrrec de prevenir i reduir el seu impacte ambiental, a través de l'adopció de pràctiques ambientals. No obstant això, aquestes pràctiques ambientals també poden tenir un efecte positiu en les empreses, en termes d'ús eficient de recursos i reputació, la qual cosa pot generar un millor acompliment financer.

La relació entre l'acompliment ambiental corporatiu i l'acompliment financer corporatiu ha estat àmpliament estudiada en països desenvolupats, però ha rebut menys atenció en països en via de desenvolupament. Per aquesta raó, l'objectiu principal de l'article ha estat examinar l'efecte de l'acompliment ambiental corporatiu sobre l'acompliment financer corporatiu durant una crisi financera global, tenint en compte el nivell de desenvolupament econòmic del país on l'empresa es troba situada, variable no explorada en altres estudis en aquest àmbit de recerca. A aquest efecte, els autors van obtenir dades per a una mostra de 2982 empreses grans entre 2008 i 2015, i van realitzar l'anàlisi economètric corresponent.
 
Els resultats obtinguts mostren que l'adopció de pràctiques ambientals afecta de manera significativa i positiva l'acompliment financer corporatiu, tant en països desenvolupats com en països en via de desenvolupament. No obstant això, aquest efecte és més fort per a les empreses situades en països en via de desenvolupament que per a aquelles situades en països desenvolupats.

Aquests resultats contradiuen parcialment les hipòtesis inicials dels autors; si bé l'efecte positiu de l'adopció de pràctiques ambientals en l'acompliment financer va ser postulat i confirmat per a empreses tant en països desenvolupats com en països en via de desenvolupament, s'esperava que aquest efecte fos major per a les empreses situades en economies desenvolupades, a causa de febleses en el context institucional de les economies en desenvolupament, però aquesta presumpció va ser descartada. Manrique i Martí-Ballester argumenten que existeixen diferents nivells d'implementació de les pràctiques ambientals; les empreses en països en via de desenvolupament, en una fase primerenca, estarien explotant els beneficis més propers i accessibles, mentre que les empreses en països desenvolupats, en una fase avançada, requereixen majors esforços i inversions per, per exemple, desenvolupar productes ambientalment amigables.

Aquestes troballes poden ser d'interès para: (1) els gerents que desitgen implementar pràctiques ambientals en empreses localitzades en països desenvolupats i en via de desenvolupament, ja que faciliten la valoració de l'efecte positiu d'aquestes pràctiques; (2) els encarregats de formular polítiques econòmiques, que haurien de donar suport a la introducció de pràctiques ambientals en les empreses, ja que els permet millorar el seu acompliment financer, generant també un efecte positiu sobre la reputació del país i la recol·lecció d'impostos i (3) els inversors interessats a invertir en empreses situades en països desenvolupats i en via de desenvolupament.
 
Aquest article té els seus orígens en la tesi de màster de Sergio Manrique, sota la direcció de la Dra. Martí-Ballester en el M.sc. en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa, també de la UAB, i va se desenvolupat posteriorment fins a la seva recent revisió i publicació en la revista acadèmica d'accés obert Sustainability.

Sergio Manrique; Carmen Pilar Martí-Ballester
Departament d'Empresa
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Manrique, S., & Martí-Ballester, C. P. (2017). Analyzing the Effect of Corporate Environmental Performance on Corporate Financial Performance in Developed and Developing Countries. Sustainability, 9(11), 1957. DOI: 10.3390/su9111957. http://www.mdpi.com/2071-1050/9/11/1957

 
View low-bandwidth version