• UABDivulga
06/2013

Immigrants en el mercat de treball espanyol

L’interès principal d'aquesta tesi doctoral, llegida al Departament de Sociologia de la UAB, és estudiar el procés d’integració laboral de la immigració en el mercat de treball espanyol. Aquest estudi ha seguit una estratègia teòrica i metodològica que ha utilitzat com a instrument principal les trajectòries laborals dels immigrants arribats a l'estat espanyol.

Per tal de precisar el grau d’integració laboral a través de les trajectòries, aquesta tesi proposa una aproximació teòrica múltiple, a través de tres perspectives: l’assimilació ocupacional, la segmentació dels mercats i la perspectiva de la producció/reproducció.

La primera dóna compte de la influència de factors educatius en les trajectòries laborals, i les diferents estratègies formatives que els individus poden desenvolupar. La segona especifica la influència que la segmentació del mercat de treball espanyol, així com l’estructura i naturalesa de les seves institucions, tenen sobre la mobilitat laboral. La tercera precisa la importància de les relacions, i tensions, entre les esferes laboral i familiar a l’hora d’entendre com es produeix la mobilitat.

Amb aquestes tres corrents el què pretén aquest treball és estudiar quins són els factors que expliquen la mobilitat i la convergència, i què les obstaculitza o potencia. Per això es proposa una estratègia metodològica mixta, en base la perspectiva del curs de vida, i justificada a través de la complexitat de la realitat, i les diferents maneres d’aproximar-nos-hi, tan teòricament com metodològica.

Així, aquesta tesi estudia les trajectòries laborals de les cohorts de treballadors que han arribat a Espanya entre el 1996 i el 2001. La selecció d’aquesta cohort es fa en funció del què s’ha anomenat la tercera fase del sistema migratori espanyol. L’anàlisi efectua un estudi quantitatiu de la mobilitat laboral d’aquesta cohort en funció de diferents nivells educatius, del país d’origen i el gènere.

En base a aquests tres nivells, la tesi també ha estudiat la convergència salarial amb la població autòctona, així com l’accés de la població immigrant als nivells salarials més elevats. A més a més, s’avalua quin ha estat l’impacte de les trajectòries laborals dels immigrants sobre les dels autòctons a través de la construcció de dos índex diferents, l’índex de concentració i de segmentació.

La segona part de l’anàlisi explora de manera qualitativa les relacions existents entre les diferents esferes de vida d’un individu, i en concret les implicacions del temps destinat exclusivament a l’ocupació, o la falta d’aquest, sobre les trajectòries laborals. Aquestes dues fases de recerca estan relacionades entre sí, seguint una estratègia teòrica i metodològica que crea un diàleg constant entre les dues.

Amb aquests elements d’anàlisi, els resultats de la present tesi doctoral apunten a la idea de la integració laboral segmentada de la població immigrant. En altres paraules, hi ha diferents elements que composen trajectòries d’integració laboral diverses, però en general els itineraris dels treballadors immigrants presenten una menor mobilitat que la població autòctona comparable.

Mariona Lozano Riera

Referències

"Trajectòries laborals de treballadors immigrants a Espanya. Barreres i dereceres a la seva integració laboral" Mariona Lozano Riera. Directors: Antonio Martín Artiles i Oscar Molina Romo.

 
View low-bandwidth version