• UABDivulga
15/10/2015

Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP)

foto GREIP
El Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP) treballa per contribuir a l’educació plurilingüe en tots els nivells educatius, amb un enfocament global i integrador i des de perspectives pròpies de la sociolingüística interaccional, de l’anàlisi de la conversa i de la construcció socialment situada del coneixement. Té experiència en l’estudi de l’ensenyament de llengües, del plurilingüisme, de la interculturalitat, de l’ús de la tecnologia en l’educació i, específicament, en la formació de professorat.

El GREIP treballa en el binomi investigació–innovació per contribuir a l’educació plurilingüe en tots els nivells educatius  amb un enfocament global i integrador i des de les perspectives de la sociolingüística interaccional (que considera que el llenguatge no es limita a reproduir l’estructura social sinó que contribueix a crear-la), de l’anàlisi de la conversa i del coneixement socialment situat. Aquest grup, format per investigadors de la UAB i col·laboradors externs, té experiència en l’estudi de l’ensenyament de llengües, del plurilingüisme, de la interculturalitat, de l’ús de la tecnologia en l’educació i, específicament, en la formació de professorat.

Aquest grup de recerca combina els seus contactes internacionals amb una forta implicació en l’àmbit local, col·laborant amb investigadors d’altres grups i mantenint una estreta relació amb centres educatius i amb docents, els quals participen en els seus projectes d’investigació i s’involucren en la creació de materials escrits i productes audiovisuals que es posen a disposició de tota la comunitat educativa. Es tracta de materials didàctics per a l’aula i també d’altres recursos per fomentar el debat i la discussió sobre l’educació lingüística.

El GREIP va ser fundat a finals dels anys vuitanta per l’impuls de la doctora Amparo Tusón, a continuació va ser coordinat per la doctora Luci Nussbaum fins al 2014, i avui dia és dirigit per la doctora Melinda Dooly. Des dels seus inicis, aquest grup ha desenvolupat projectes de recerca amb finançament nacional i internacional i ha format nombrosos investigadors en el plurilingüisme i l’educació. Els seus integrants han participat de manera particular com a socis en iniciatives locals i internacionals i com responsables de projectes.

El GREIP ha estat reconegut com a Equip de Recerca Consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de la Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2005. Així mateix té una llarga tradició en l’organització de congressos i seminaris i també organitza jornades internes del grup o amb altres grups de recerca i sessions científiques regulars obertes a estudiants.

Actualment, aquest equip està conformat per 11 membres, 7 dels quals són docents de la UAB: Melinda Dooly Owenby (investigadora principal), Emilee Moore, Xavier Pascual i Calvo, Dolors Masats Viladoms, Luci Nussbaum Capdevila i Artur Noguerol Rodrigo, tots ells membres del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, i Amparo Tusón Valls, catedràtica emèrita del Departament de Filologia Espanyola de la UAB. Formen també part de l’equip Eulàlia Borràs Riba, professora de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada (EUETII, UPC); Laia Canals Fornons, Editora del portal elearningeuropa.info; Júlia Llompart Esbert, becària PIF a la UAB i Claudia Vallejo Rubinstein, tècnica de suport a la recerca del grup GREIP.
 
A més, un nombrós conjunt de coautors d’universitats de diferents parts del món (Argentina, Austràlia, Xipre, EUA, Itàlia i el Regne Unit) participen activament en les seves investigacions, així com 13 doctorands que en aquest moment estan fent tesis vinculades al GREIP.Projectes de recerca
Les principals línies de recerca del GREIP són: a) els usos plurilingües en la construcció del coneixement i de la relació social, b) la socialització lingüística en contextos de superdiversitat, c) l’ensenyament per tasques i projectes amb el recurs de tecnologies per a l’aprenentatge de llengües i el desenvolupament de competències audiovisuals i digitals i de telecol·laboració. Actualment i amb la subvenció de fons públics, s’estan desenvolupant els següents projectes:

Sabers per a l’educació en xarxa, la cognició i l’ensenyament (KONECT): a través d’activitats de recerca-acció es busquen mesures per millorar les habilitats comunicatives d’estudiants de primària i secundària, assegurant amb això la seva participació responsable en la societat del coneixement.

Educació Intercultural Bilingüe (EIB) a l’Impenetrable (Chaco, Argentina): detecció, intercanvi i difusió d’experiències educatives i formatives: es pretén incidir en la zona més empobrida de l’esmentada regió i donar prestigi a l’EIB, entesa com un recurs que promou la millora de les condicions de vida de la població indígena a través de l’educació.

KOINOS. Portfolio europeu la pràctiques de literacitat plurilingües: L'eix central d'aquest projecte gira al voltant de KOINOS ("el comú" en grec clàssic), l'e-portfolio europeu sobre pluriliteracidad, un producte original i innovador que parteix de les millors experiències en diversitat lingüística i educació a Europa, per actualitzar-les i superar-les.Publicacions del Grup de Recerca en Educació i Interacció Plurilingües
Dooly, M. (2015) Networked classrooms and networked minds: Language teaching in a brave new world. A C. J. Jenks & P. Seedhouse (Eds.) International perspectives on the ELT classroom. Houndsmills, Basingstoke/New York: Palgrave MacMillan, 84-109.
 
Dooly, M. (2015) It takes research to build a community: Ongoing challenges for scholars in digitally-supported communicative language teaching. Calico Journal, 32(1): 172-194.
 
Dooly, M., & Masats, D. (2015) A Critical Appraisal of Foreign Language Research in CLIL, YLL and TELL in Spain (2003-2012). Language teaching: surveys and studies, 48(3): 1-30.
 
Dooly, M. & O'Dowd, R. (Series Eds.) (2015) Tcherepashenets, N. (Ed.) Globalizing On-line: Telecollaboration, Internationalization and Social Justice. Telecollaboration in Education, vol. 4. Bern: Peter Lang. 
 
Moore, E. (2014) Constructing content and language knowledge in plurilingual student teamwork: Situated and longitudinal perspectives. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 17: 586-609.
 
Moore, E. & Nussbaum, L. (2014) Building a multilingual university in institutional policies and everyday practices. A Unger, J. W., Krzyżanowski, M. & Wodak, R. (Eds.) Multilingual Encounters in Europe’s Institutional Spaces (pp. 243-269). London: Continuum. 
 
Moore, E. & Patiño-Santos, A. (2014) Plurilingual resources for ‘welcoming’ at a university service for international students. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 02/2014; 35(4).
 
Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2014) Luces y sombras de la educación plurilingüe en España y América Latina. A C. Lomas (Ed.) La educación lingüística, entre el deseo y la realidad. Competencias comunicativas y enseñanza del lenguaje. Barcelona: Octaedro. 
 
Tusón, A. (2015) El estudio del uso lingüístico. A C. Lomas (Ed.) Fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje. Barcelona: Graó, 25-74. Edició en català: L’estudi de l’ús lingüístic. A C. Lomas (Ed.) Fonaments per a un ensenyament comunicatiu del llenguatge. Barcelona: Graó, 25-81.

 

Melinda Dooly
Grup de Recerca en Educació i Interacció Plurilingües (GREIP)
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
 
View low-bandwidth version