• UABDivulga
08/06/2015

Exposició dels voltors a metalls pesants

voltors i metalls pesants
Els metalls pesants no només s’acumulen al medi sinó que també poden arribar a la cadena alimentària de la fauna salvatge, per exemple a través del consum de carn de caça amb restes de munició fabricada amb plom. L’exposició a metalls pesants provoca efectes perjudicials més o menys greus que poden arribar a la mort de l’animal. Aquest estudi ha analitzat les concentracions de cadmi, mercuri i plom en la sang de 121 voltors procedents de centres de recuperació i capturats a Portugal i Catalunya.

Autor: iStockphoto/Musat.

Tothom té coneixement de l’existència de metalls pesants al medi i de com s’hi acumulen. El que potser no té tanta transcendència és com aquests elements tòxics poden passar a la cadena alimentària de la fauna salvatge i com representen un perill per les espècies de vida lliure. Entre els efectes perjudicials que poden provocar en un organisme viu es troben alteracions del comportament, alteracions reproductives i del sistema immunitari, efectes neurològics i, fins i tot, la mort.
 
Els voltors, com a consumidors de restes de la ramaderia i de la caça, s’han transformat en els millors indicadors de la contaminació ambiental de metalls pesants.  S’han escrit molts articles sobre la seva concentració en aquests animals però encara no s’havia parlat de la possibilitat de realitzar un monitoratge de poblacions a partir de l’estudi sanguini d’aquestes espècies.
 
Així, des de la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de Portugal amb la col·laboració d’investigadors de la UAB i centres de recuperació de fauna salvatge, s’ha portat a terme un treball científic en el qual es determinaven les concentracions de cadmi, mercuri i plom en la sang de 121 voltors procedents de captivitat (centres de recuperació) i de vida lliure (captura) de 6 zones de Portugal i 2 de Catalunya.
 
Tot i que els nivells trobats d’aquests metalls són baixos, es va observar que alguns individus havien sofert una exposició que els podria provocar efectes subletals. Les diferències trobades entre els animals de vida lliure de Portugal i Catalunya poden ser degudes a què els voltors d’aquesta última àrea d’estudi es troben propers a un abocador municipal i probablement més exposats al plom. Aquest metall, però, també pot ser ingerit pels depredadors i/o carronyaires mitjançant el consum de carn de caça amb restes de munició.
 
Els riscs potencials de toxicitat per plom en les poblacions de voltors s’ha de tenir en compte, per la qual cosa, des de la Universitat de Portugal recomanen la prohibició de la munició fabricada amb aquest metall o la promoció del canvi voluntari per part dels caçadors d’aquest tipus de munició en la caça major. Igualment, fomenten que es puguin proporcionar als voltors els animals morts procedents de la ramaderia que no hagin de ser destinats al consum humà, per tal que les espècies carronyaires redueixin el consum de canals de caça i/o aliments procedents d’abocadors de residus.

Santiago Lavín
Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS)
Departament de Medicina i Cirurgia Animals - UAB

Referències

Carneiro, M.; Colaço, B.; Brandão, R.; Azorín, B.; Nicolas, O.; Colaço, J.; Pires, M. J.; Agustí, S.; Casas-Díaz, E.; Lavin, S.; Oliveira, P. A. Assessment of the exposure to heavy metals in Griffon vultures (Gyps fulvus) from the Iberian Peninsula. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2015, vol. 113, p. 295-301. doi: 10.1016/j.ecoenv.2014.12.016.

 
View low-bandwidth version