• UABDivulga
11/2013

Exposició a drogues d'abús durant l'embaràs a l'illa d'Eivissa

La detecció de l'exposició prenatal a drogues d'abús és fonamental per assegurar un adequat seguiment dels nens afectats. Una tesi doctoral llegida a la UAB compara la utilitat del cabell matern i del meconi en la detecció de l’exposició prenatal a drogues en el tercer trimestre d’embaràs a l’illa d’Eivissa. Els resultats semblen indicar que el cabell matern és més sensible  que el meconi per detectar exposició a cànnabis.  Una millora en els mètodes de detecció podria optimitzar la prevenció.

La detecció de l'exposició prenatal a drogues d'abús és fonamental per assegurar un adequat seguiment dels nens afectats. El qüestionari matern no és una eina de detecció eficaç. En els últims anys, s'ha descrit la utilitat del cabell matern i del meconi com a matrius biològiques per valorar aquesta exposició. L'objectiu d'aquest estudi és comparar ambdues matrius en la detecció de l'exposició prenatal a drogues en el tercer trimestre de l'embaràs, a fi de valorar el seu ús com a eina de detecció, i estimar la prevalença del consum de drogues per part dones embarassades que viuen a Eivissa, mitjançant qüestionaris estructurats i biomarcadors en el cabell de la mare. D’altra banda, s’investiguen els possibles efectes nocius del consum de drogues matern.
 
Entre gener i març de 2010 es recolliren mostres de cabell matern i meconi de 107 parelles mare-nadó de l'Hospital de Can Misses d'Eivissa. Es determinaren en ambdues matrius la presència d'opiacis, cocaïna, cànnabis, metadona, amfetamines, 3,4-metilendioximetamfetamina (MDMA) i els seus metabòlits, usant tècniques cromatogràfiques estandarditzades. Es van recollir dades sociodemogràfiques i sobre el consum de tabac, alcohol, fàrmacs i drogues d’abús, amb un qüestionari estructurat.
 
En el qüestionari, només l’1,9% de les mares va informar d’abús de drogues durant l'embaràs. L’anàlisi del cabell matern fou positiva a drogues d'abús en 17 casos (15,9%): 11 a cànnabis, 7 a cocaïna, 1 a cànnabis i èxtasi i 1 a cànnabis i cocaïna. Només una mare va declarar el consum de cànnabis i una altra, de cocaïna. Dels 7 positius per cocaïna al cabell, 6 també foren positius al meconi, mentre que dels 11 positius a cànnabis, tan sols 3 es confirmaren al meconi. Es definiren 2 perfils determinats de consumidores: cocaïna i cànnabis, amb tan sols 2 casos de policonsum. Es detectà un cas amb els valors de cocaïna a meconi més alts publicats fins ara (1.581 ng/g). El consum de drogues d’abús durant la gestació es va associar amb el consum de tabac, un nombre més alt de cigarretes i la nacionalitat autòctona de la mare.
 
Aquest estudi posa de manifest una alta prevalença del consum de drogues d'abús durant l'embaràs en aquest grup. La millora dels mètodes de detecció podria optimitzar la prevenció i el seguiment dels nadons exposats. El cabell matern sembla ser més sensible que el meconi per detectar l'exposició prenatal a cànnabis durant el tercer trimestre, per la qual cosa podria convertir-se en una bona eina de detecció.

Joan García Serra

Referències

“Exposició fetal a drogues d'abús durant l'embaràs a l'illa d'Eivissa”, tesi doctoral de Joan García Serra, dirigida pel professor Oriol Vall Combelles, el Dr. Óscar García-Algar i la Dra. Bibiana Fríguls Francitorra i llegida a l’IMIM-Barcelona.

 
View low-bandwidth version