• UABDivulga
06/07/2020

Estratègia múltiple amb cèl·lules de la medul·la òssia per tractar l’ELA

ela

No hi ha un tractament eficaç per vèncer l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA); tanmateix; el grup de Neuroplasticitat i Regeneració de l’Institut de Neurociències de la UAB ha assajat dos protocols de teràpia cel·lular amb ratolins model d'ELA per estudiar, a partir d’una estratègia multifocal, com protegir les neurones motores de la medul·la espinal i les seves connexions als músculs, les dianes de la malaltia.

Esquema del disseny de l’estudi (A). Les cèl·lules de la moll de l’os són extretes, purificades i injectades a músculs i a la medul·la espinal de ratolins transgènics SOD1, model d’ELA.

L’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada per una mort progressiva i selectiva de les motoneurones superiors (al cervell) i inferiors (a la medul·la espinal). Com a resultat d’aquesta pèrdua neuronal, els pacients sofreixen atròfia i paràlisi muscular progressiva, que comporta la seva mort pocs anys després de l’inici, ja que no hi ha cap tractament efectiu per millorar la malaltia. La majoria dels casos d’ELA són esporàdics, de causa desconeguda.

La concurrència d’alteracions en diversos mecanismes moleculars i cel·lulars planteja la gran dificultat per trobar un tractament eficaç. De fet, les teràpies que només apunten a un únic factor o mecanisme han fracassat àmpliament en assaigs clínics fets en pacients. D’aquesta manera, la teràpia cel·lular ha sorgit com una opció prometedora per millorar diversos mecanismes patogènics implicats en la malaltia ELA.

En aquest estudi, es van assajar dos protocols de teràpia cel·lular per protegir el sistema nerviós perifèric i central. Per a aquest propòsit, vam combinar injeccions de cèl·lules de moll de l’os a diversos músculs de les potes posteriors de ratolins model d’ELA per protegir la connexió dels axons motors amb el múscul, i una injecció de cèl·lules de moll de l’os a la medul·la espinal lumbar dels mateixos ratolins per protegir les motoneurones espinals.

ela2
Secció transversa de la medul·la espinal lumbar, tenyida amb cresil de violeta, d'un ratolí tractat (B) i d'un ratolí no tractat (C). Es pot veure un nombre més gran de motoneurones a la banya anterior (en la regió marcada amb un cercle) del ratolí tractat que a la del control.

Els ratolins es van avaluar repetidament al llarg de dos mesos després de la teràpia cel·lular. Els resultats trobats van indicar que aquesta estratègia millorava significativament els resultats motors, mesurats amb prova de rotarod i amb proves electrofisiològiques. A més, també vam trobar que la doble teràpia amb cèl·lules tendia a preservar la supervivència de les motoneurones espinals fins a etapes tardanes de la malaltia i va reduir la reacció neuroinflamatòria a la medul·la espinal, tot i que no va perllongar la supervivència dels ratolins.

En general, els nostres resultats suggereixen que l’orientació a més d’una zona afectada del sistema motor amb teràpia amb cèl·lules de moll de l’os pot donar com a resultat una intervenció terapèutica valuosa per a l’ELA.

Xavier Navarro

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.
Institut de Neurociències.
Facultat de Medicina.
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Referències

Martínez-Muriana A, Pastor D, Mancuso R, Rando A, Osta R, Martínez S, López-Vales R, Navarro X. Combined intramuscular and intraspinal transplant of bone marrow cells improves neuromuscular function in the SOD1(G93A) mice. Stem Cell Res Ther 2020; 11(1):53. doi: 10.1186/s13287-020-1573-6.

 
View low-bandwidth version