• UABDivulga
03/2014

El professorat d'Educació Física davant la realitat multicultural

Aquesta tesi doctoral ha estudiat la pràctica professional del professorat d'Educació Física davant la realitat multicultural de l'escola primària catalana tot centrant-se en la seva percepció sobre l'alumnat, la seva intervenció pedagògica i la seva trajectòria professional. L'estudi de 12 casos en què el percentatge d'alumnat d'origen estranger supera el 50 % ha permès tipificar tres perfils pedagògics del professorat davant la diversitat cultural de l'alumnat, així com proposar orientacions per a la consolidació d'una Educació Física intercultural.

A la llum dels nous reptes i problemàtiques que ha desencadenat el progressiu increment de la població escolar estrangera a l'escola primària catalana, l'escola es reafirma com un marc privilegiat per afavorir el seu rol inclusiu, socialitzador i transformador de la realitat social. De la mateixa manera, el paper del professorat adquireix una vital importància a l'hora d'impulsar i instaurar els principis educatius interculturals que les esferes polítiques i teòriques promulguen.

Davant el buit científic que existeix sobre l'interculturalisme i l'Educació Física (EF), conèixer i analitzar la manera en què el professorat d'EF percep i viu la realitat multicultural de l'alumnat cobra un especial interès, ja que aquest col·lectiu té a les mans una eina de gran potencial educatiu per assolir els propòsits interculturals a l'escola.

La present tesi doctoral es focalitza en la pràctica professional del professorat d'EF que compta amb més de cinc anys d'experiència laboral en un centre públic d'educació primària, on el percentatge d'alumnat d'origen estranger matriculat supera el 50%, per donar resposta a les següents preguntes : a) Com percep el seu alumnat immigrant?, b) com és la seva intervenció pedagògica en una aula multicultural?, i c) com s'ha desenvolupat la seva trajectòria professional en aquest context?

Aquest treball es troba estructurat en quatre parts, a més d'un apartat d'introducció, la bibliografia i els annexos.

La primera part correspon a l'estat de la qüestió, i està format per cinc capítols on s'aprofundeix en les següents temàtiques: la diversificació cultural de la societat i l'escola, i més concretament l'estat de l'escola catalana, el paper del professorat com a agent reproductor i/o de canvi per a la transformació, l'acció pedagògica del professorat en una escola multicultural, focalitzant la mirada en el paper del professorat d'EF, l'estat de la formació acadèmica del professorat respecte a l'atenció a la diversitat cultural, i la EF com a eina per educar cap a la interculturalitat.

La segona part es destina al disseny teòric i metodològic emprat. D'acord amb la revisió de la literatura, l'objecte teòric es compon d'un catàleg de tres dimensions que al seu torn es descomponen en diverses variables i indicadors més específics. Respecte al disseny metodològic, l'orientació interpretativa-qualitativa d'aquesta investigació s'ha decantat per un estudi de casos múltiple (12 casos). L'entrevista semiestructurada i l'observació no participant han estat les tècniques emprades per a la recollida d'informació. Per analitzar els resultats, l'anàlisi de contingut s'ha desenvolupat amb l'ajuda del programa "Nudist NVivo©".

A la tercera part de la tesi es realitza la interpretació i anàlisi dels resultats. Els vuit capítols de què es compon es troben estructurats en base a les dimensions i variables de l'estudi.

La discussió dels resultats i les conclusions configuren la quarta part de la tesi. Pel que fa a les conclusions, des d'aquest estudi es destaquen: a) una tipificació teòrica dels tres perfils pedagògics del professorat d'EF davant la diversitat cultural de l'alumnat ("sensible-inclusor", "romàntic-assimilador" i "burnout-prejuiciós"), i b) un conjunt d'orientacions rellevants per a la consolidació d'una EF intercultural. En darrer lloc, en aquest capítol es ressalten les principals limitacions d'aquest estudi i les noves línies de treball.

Gonzalo Flores Aguilar

Referències

“El profesorado de educación física ante la realidad multicultural: percepción sobre el alumnado, intervención pedagógica y trayectoria profesional. Un estudio de casos en educación primaria”, tesi doctoral de Gonzalo Flores Aguilar, dirigida per les Dres. Maria Prat Grau (UAB) i Susanna Soler Prat (UB) i llegida al Departament de Didàctica de l’Expresió Musical, Plàstica i Corporal.

 
View low-bandwidth version