• UABDivulga
09/2013

El "Currículum Bimodal" millora les notes i redueix el fracàs escolar

Pere Marquès, director del Grup DIM, "Didàctica, Innovació i Multimèdia," vinculat a la UAB i membre del Departament de Pedagogia Aplicada ha conduït una investigació de dos anys sobre l'anomenat "Currículum Bimodal". L'estudi indica que aquest mètode augmenta la motivació de l'alumne i, a més, ben aplicat, facilita un augment significatiu en el seu rendiment. Els alumnes milloren les notes, reduint així el fracàs escolar. La majoria de professors que ja ha aplicat el "Currículum Bimodal" vol continuar aplicant-lo l'any vinent.

"Aprenen més, i en el 90 % dels centres pilot s'han millorat les qualificacions dels estudiants que habitualment obtenen notes entre 4 i 7, els estudiants que encara treballant solen suspendre també han millorat, però en aquest cas només en un 77% dels centres". Aquests són els resultats de la investigació sobre el "Currículum Bimodal i contra el fracàs escolar" , desenvolupada entre 2011 i 2013 en 30 centres d'Espanya i Amèrica Llatina sota la direcció del Dr Pere Marquès mitjançant un conveni de la Fundació Telefónica.y la Universitat Autònoma de Barcelona.

En la investigació, on han participat uns 3.000 alumnes i més de 150 professors de 30 centres docents d'Espanya, Perú, Mèxic i Argentina, es pretén impulsar la innovació educativa en els centres, reduir el fracàs escolar i millorar la formació de TOTS els alumnes. Per a això proposa organitzar un currículum ric en activitats creatives i aplicatives, que promogui la consulta documental i el suport de les TIC per realitzar activitats pràctiques, alhora que assegura la memorització comprensiva dels coneixements fonamentals mitjançant la realització sistemàtica d'activitats idònies. I és que el "Currículum Bimodal" identifica i separa clarament els coneixements el que els estudiants han de memoritzar i les competències que han d'adquirir, considerant en cada cas metodologies diferenciades d'aprenentatge i avaluació.

Al llarg dels dos anys que ha durat l'experimentació, la major part dels professors dels centres pilot han aplicat gairebé totes les activitats d'aprenentatge associades als principis i metodologies del Currículum Bimodal, obtenint generalment bons resultats. Entre els avantatges obtinguts destaquem que més 90% del professorat valora positivament que els alumnes sàpiguen des del principi el vocabulari que s'espera que aprenguin "de memòria" i consideren que amb aquestes metodologies es millora la comprensió del vocabulari i es faciliten l'ensenyament, el aprenentatge i l'assoliment dels objectius educatius. I augmenta la motivació de l'alumnat.

A més, més del 80% dels docents considera també que millora la capacitat de memorització de l'alumnat, integren i utilitzen més el vocabulari, desenvolupen habilitats de recerca d'informació, es potencia la reflexió i el raonament crític i s'intensifica l'aprenentatge autònom dels estudiants. També aprenen a "elaborar apunts" que els siguin útils quan fan exercicis pràctics, descobrint que bons apunts i molta pràctica asseguren èxit en els exercicis pràctics.

Entre els inconvenients associats a la implementació del Currículum Bimodal la meitat del professorat manifesta que s'inverteix molt temps de classe fent exercicis sobre el glossari de l'assignatura i que l'alumnat al principi li costa adaptar-se perquè no saben crear apunts ni cercar informació funcional.

Pel que fa als aprenentatges, per al 94 % dels professors dels estudiants milloren la comprensió i memorització del glossari de les assignatures i segons el 87 % dels docents milloren en la realització d'activitats pràctiques, és a dir, milloren els seus aprenentatges en general. Opinió que és compartida pel 75 % dels estudiants.

I pel que fa a l'impacte de millora en el rendiment acadèmic dels alumnes, es considera gran en el cas dels alumnes que acceptablement bé en l'assignatura i en el cas d'aquells que tot i ser treballadors els costa aprovar. En el cas dels alumnes que van molt bé en l'assignatura i també en el cas dels estudiants que encara treballant no aconsegueixen aprovar, es considera que l'impacte en la millora dels seus aprenentatges és menor, sent mínim en el cas dels alumnes desmotivats.

A més cal destacar que s'estimen millores molt significatives, amb increments superiors al 20 % en les notes, en els alumnes amb qualificacions mitjanes (notes entre 4 i 7) en més del 50% dels centres i en un 37% dels centres en el cas dels alumnes amb notes clarament insuficients (per sota de 4). És a dir, hi ha una millora significativa en el sector dels alumnes que estan en fracàs escolar, aconseguint per tant una reducció del mateix.

Per això, i després de dos anys d'experimentació, el 87 % dels professors manifesten que seguiran aplicant el currículum bimodal el proper curs.

Podeu veure la síntesis dels resultats en aquest document: http://www.slideshare.net/peremarques/curriculum-bimodal-investigacin-dimfundacin-telefnica


http://peremarques.net/telefonica/
http://peremarques.net/docs/curribimodal.ppt

Pere Marquès.
 
View low-bandwidth version