• UABDivulga
13/06/2018

El cadmi altera la tolerància salina de la planta halófita Sesuvium portulacastrum

el cadmi altera la tolerancia salina de la planta halótfita sesuvium porticalastrum
Un equip de la unitat de fisiologia vegetal de la UAB, en col·laboració amb el Centre de Biotechnologie de Borj-Cédria (Tunísia) ha estudiat la interferència del cadmi en els mecanismes de tolerància a la sal en Sesuvium portucalastrum, una planta halòfita molt útil per la fitoremediació.

Els metalls pesants són altament tòxics pels organismes vius però algunes plantes de llocs costaners que, per tant, creixen en sòls amb una alta concentració de sal mostren una major tolerància a aquesta toxicitat. Són nombrosos els treballs que han demostrat com la sal alleuja els símptomes generats per la toxicitat dels metalls pesants en plantes halòfites. Una d’aquestes plantes és Sesuvium portulacastrum, una halòfita obligada capaç de tolerar concentracions de salt altament estressants per plantes que no toleren l’estrès salí (glicòfites).

El interès per les halòfites ha crescut degut a l’augment d’estuaris marins contaminats amb metalls pesants. L’estratègia es utilitzar-les per la “neteja” de sòls salins de contaminants com ara els metalls pesants. Aquesta eina és coneix com a fitoremediació i es basa en la utilització de plantes per reduir/eliminar substàncies tòxiques del medi ambient.

Amb el nostre treball hem volgut estudiar com a el cadmi (Cd) interfereix amb els mecanismes de la tolerància a la sal en la planta halófita Sesuvium portulacastrum. Per aconseguir l’objectiu es van preparar segments de la planta i es van fer créixer en hidropònic (sense sòl) durant 3 setmanes. Passat aquest temps es van posar en tractament de sal (baix i moderat) per separat o combinat amb el cadmi (CdCl2).

Els resultats demostren que la concentració final de sal no es veu afectada pel Cd però algunes proteïnes associades amb el transport de sal i que són essencials per a la tolerància salina endarrereixen la seva activació. Les plantes amb Cd però baixa concentració de sal tenen un creixement reduït amb menys biomassa aèria que les plantes tractades amb Cd i moderada sal (Figura). La pèrdua de turgència podria estar relacionada amb altres resultats obtinguts com és que el Cd indueix abans la síntesis de glicina betaïna (compost associat a la tolerància per estrès abiòtic) en plantes exposades a Cd més que les plantes amb concentració moderada de sal. Per últim, s’ha observat que el Cd incrementa la concentració del ió Na en el citoplasma de les cèl·lules vegetals.


Figura: Imatge de les diferències de creixement de les plantes de Sesuvium portulacastrum crescudes amb baixa sal o moderada sal i cadmi. Les plantes van ser cultivades en cultiu hidropònic i en condicions de laboratori.

Tots aquests resultats indiquen que hi ha una interferència del Cd amb la tolerància salina de la planta Sesuvium portulacastrum. Aquests resultats són interessants per millorar l’eficiència de les plantes salines que es vulguin utilitzar en fitoremediació de sòls contaminats amb cadmi.

Maria Soledad Martos Arias
Unitat de Fisiologia Vegetal, Dep. BABVE,
Facultat Biociences
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Soledad Martos, Mariem Wali, Laura Pérez-Martín, Chedley Abdelly, Tahar Ghnaya, Charlotte Poschenrieder, Benet Gunsé.  Cadmium hampers salt tolerance of Sesuvium portulacastrum. Plant Physiol Biochem. 2017 Jun;115:390-399. doi: 10.1016/j.plaphy.2017.04.014. Epub 2017 Apr 13.

 
View low-bandwidth version