• UABDivulga
20/10/2016

Com s'ha gestionat la diversitat poblacional arran la immigració i la crisi econòmica?

Nou llibre: Inmigración y Diversidad en España. Crisis económica y gestión municipal
Inmigración y Diversidad en España. Crisis económica y gestión municipal, publicat recentment per Icaria, és una obra col·lectiva editada per l’investigador Andreu Domingo, que es presenta com la culminació de cinc anys de recerca en què el Grup d’Estudis de Demografia i Migracions (GEDEM) del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) a la UAB s’ha dedicat a estudiar l’emergència de la diversitat poblacional resultant de les migracions internacionals i l’impacte de la crisi econòmica a Espanya.

El volum s’organitza en tres parts complementàries, tant temàticament com metodològicament.
 
En la primera, Anàlisi Demoespacial, s’analitza de forma sistemàtica la relació entre la distribució territorial i la diversitat, acabant amb molts dels mites sobre la creació i l’existència de guetos, i establint per primer cop una mesura empírica de la diversitat a Espanya, a partir de la mínima escala geogràfica: la secció censal. Els investigadors Juan Galeano (CED) i Albert Sabater (Universitat de St. Andrews), presenten una àmplia panoràmica sobre els efectes de les migracions a les pautes de concentració territorial i la segregació residencial, realitzat per a tots els municipis espanyols, a nivell de secció censal, essent el primer cop que es porta a termini una anàlisi d’aquesta exhaustivitat. Al segon capítol, Juan Galeano i Jordi Bayona (CED) aborden la mesura de la diversitat a les sis àrees metropolitanes més importants: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Màlaga i Bilbao, per examinar la seva evolució temporal tenint en compte l’efecte de la crisi econòmica.
 
En la segona part, Pràctiques i discursos, centrada en la gestió municipal de la diversitat, es trobarà un primer capítol, realitzat per Rocío Treviño (CED) i Amparo González-Ferrer (CSIC), on es presenten els resultats d’una enquesta on-line, única en el seu gènere, realitzada durant l’any 2013 als tècnics municipals responsables de l’àrea d’immigració de les Comunitats Autònomes de Madrid, Andalusia i Catalunya, en la què s’estudia l’impacte de la crisi sobre la praxi de la política municipal en matèria de migracions i se subratllen alguns aspectes diferencials en els models de gestió autonòmics. Al segon i tercer capítols d’aquest apartat, Xiana Bueno (Universitat de Harvard) i Andreu Domingo (CED), a través d’una anàlisi qualitativa de 64 entrevistes realitzades a tècnics municipals de gestió de les migracions (10 d’aquestes a polítics), estableixen també, per primer cop, quin és el discurs específic sobre la gestió i la diversitat dels tècnics encarregats de desenvolupar les polítiques municipals inspirades en el marc normatiu de la interculturalitat, com ha afectat la crisi econòmica a la seva reformulació, aplicació i perspectives de futur i les contradiccions que aquesta tasca comporta.
 
Per últim, en la tercera part, Laboratori Sociodemogràfic, es tracten diversos estudis de cas per ampliar l’òptica sobre la diversitat i testar grups i escales territorials diferents. Així, en el primer Pau Miret i Rocío Treviño (CED), analitzen l’impacte de la immigració internacional en la diversificació de les llars a Espanya, així com la vulnerabilitat causada per la crisi de les llars on resideixen els immigrats. Jordi Bayona i Hicham Acheback (CED), examinen la diversitat i la concentració territorial de la població marroquina a Espanya, mentre que, en el darrer estudi de cas, Nachatter Singh Garha, Andreu Domingo (CED) i Ana María López Sala (CSIC), estudien i comparen la situació de segregació i diversitat de la població Sudasiàtica (pakistaní, índia i bangladeshí) resident a Madrid i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Andreu Domingo
Centre d'Estudis Demogràfics (CED-UAB)

Referències

Andreu Domingo. Inmigración y diversidad en España. Crisis económica y gestión municipal. Icaria editorial. 2016, 240 páginas.

 
View low-bandwidth version