• UABDivulga
08/09/2015

Biocatalitzadors per a una química industrial més sostenible

ROBOX
Una de les estratègies per millorar la sostenibilitat de les reaccions químiques industrials és l’ús de biocatalitzadors, com els enzims o les cèl·lules. El projecte europeu ROBOX, amb participació del Departament d’Enginyeria Química de la UAB,  pretén ampliar la utilització d’aquests catalitzadors a diferents sectors industrials, com són l’alimentari, el farmacèutic, el dels materials i el de la química fina.

Una  gran part dels processos que es duen a terme a la industria química estan basats en reaccions d’oxidació. Una de les estratègies per millorar la sostenibilitat i el balanç econòmic d’aquests processos es l’aplicació de biocatalitzadors, com els enzims o les cèl·lules, en substitució d’altres catalitzadors químics convencionals. La utilització d’aquests biocatalitzadors permet que les condicions de temperatura, pressió i pH requerides per a portar a terme les reaccions siguin moderades, disminuint així les necessitats energètiques dels processos. A més, els catalitzadors biològics presenten altres avantatges de caràcter químic tals com una elevada  especificitat i selectivitat.

Tot i les avantatges que representen els biocatalitzadors, aquest són aplicats bàsicament en processos de la industria farmacèutica, ja que l’alt valor afegit del productes farmacèutics compensa la menor estabilitat i l’increment de cost del biocatalitzador en comparació amb els tradicionals catalitzadors químics.

El nou projecte europeu ROBOX, iniciat a l’abril d’aquest any i on participa el Grup d’Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada i la Planta Pilot de Fermentació del Departament d’Enginyeria Química de la UAB, té com a objectiu ampliar la utilització dels biocatalitzadors oxidatius en una amplia gamma de sectors industrials a més del farmacèutic, tals com el sector de la nutrició, la química fina i els materials. En aquest projecte, finançat per la Comissió Europea dins del marc de l’Horitzó 2020, es faran servir quatre tipus diferents d’enzims oxidatius, els quals seran millorats en quant a activitat, especificitat i estabilitat, mitjançant diverses metodologies d’optimització i es desenvoluparan processos biooxidatius amb aire a nivell de planta pilot. La principal tasca que es desenvoluparà al Departament d’Enginyeria Química de la UAB, coordinada pel Dr. Gregorio Álvaro, se centrarà en l’optimització de la producció en bioreactor dels biocatalitzadors seleccionats, així com en la millora de l’estabilitat dels catalitzadors biològics mitjançant diverses tècniques d’immobilització i l’enginyeria de les biotransformacions.

El desenvolupament del projecte ROBOX, on participen dos grans empreses, sis petites i mitjanes empreses i onze centres d’investigació, incloent la UAB, permetrà millorar la competitivitat dels processos biocatalítics en comparació amb els processos químics tradicionals.
 
The research for this work has received funding from the European Union (EU) project ROBOX (grant agreement n° 635734) under EU’s Horizon 2020 Programme Research and Innovation actions H2020-LEIT BIO-2014-1.
 


Marina Guillén Montalbán
Bioprocess Engineering and Applied Biocatalysis Group
Departament d'Enginyeria Química de la UAB
Marina.Guillen@uab.cat
 
View low-bandwidth version