• UABDivulga
04/07/2018

Access4All, un model per millorar la inclusió en l'educació superior

Access4All, un model per millorar la inclusió en l'educació superior.
Des de l'Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) del Departament de Pedagogia Aplicada (UAB), en col·laboració amb altres universitats europees, sorgeix el projecte ACCESS4ALL, el qual, mitjançant el disseny d'un marc operatiu que permeti l'accés i permanència dels estudiants menys habituals a Europa, busca augmentar la participació dels grups poc representats a l'educació superior.

Les desigualtats en l'accés a l'educació superior, així com les probabilitats de graduar-se i tenir una transició exitosa al mercat laboral, per raons d'origen geogràfic, ètnic o social, constitueixen dimensions crítiques de l'exclusió social. El desenvolupament de polítiques educatives que garanteixin no només un ampli accés a l'educació, sinó també un desenvolupament satisfactori de la formació, són essencials per combatre la naturalesa permanent de l'exclusió.

En aquest sentit, en el marc del procés de convergència dels sistemes europeus d'educació superior, el també conegut com a procés Bolonya, la dimensió social de l'educació superior ha estat sempre present des del comunicat de Praga de 2001, en el qual s'assenyalava la necessitat de millorar la inclusió dels estudiants i d'incrementar les possibilitats de mobilitat. Les successives declaracions i comunicats (des de Berlín, 2003 fins a Erevan, 2015) han continuat insistint en la necessitat de promoure la dimensió social en la construcció i consolidació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i, específicament, la necessitat de crear itineraris d'aprenentatge més flexibles, així com la provisió de serveis adequats pels estudiants. Els informes de EACEA / EURYDICE (2012) subratllen aquesta idea quan indiquen que, malgrat els grans avanços realitzats en els sistemes educatius europeus, encara queden alguns desafiaments als quals cal respondre: promoure la concreció d'objectius mesurables relacionats amb la dimensió social de l'educació superior; establir sistemes per monitorar la participació de grups subrepresentats en l'Educació Superior; convertir en polítiques educatives aquelles accions o mesures necessàries per ajudar als grups vulnerables ja existents en diversos països Europeus.

ACCESS4ALL és un projecte Erasmus+  que pretén sumar-se a les nombroses iniciatives i esforços realitzats per complir amb una de les principals prioritats de l'EEES per a la propera dècada: una major participació general i una major participació de grups poc representats en l'educació superior (Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué, abril de 2009). ACCESS4ALL aborda aquestes necessitats mitjançant el disseny d'un marc operatiu que sistematitza, ordena i promou el desenvolupament efectiu d'accions per ajudar a l'accés i la permanència de grups poc representats i estudiants no tradicionals a Europa.

Concretament, ACCESS4ALL proporciona un conjunt d'eines (A4A Toolkit) que pretenen ajudar a qualsevol institució d'Educació Superior a promoure accions i polítiques encaminades a millorar el rendiment i l'accés d'aquells estudiants menys habituals o tradicionals: model per a l'avaluació de bones pràctiques d'inclusió; banc de bones pràctiques; eina A4A para l'acte-avaluació institucional; model piramidal per a la inclusió (Pyramid Inclusion Model); proposta de formació.

 

David Rodríguez-Gómez
Departament de Pedagogia Aplicada
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Access4All- Laboratory for Policies and Practices of Social Development in Higher Education (2015‐1‐ES01‐KA203‐015970): https://www.access4allproject.eu/

EACEA /Eurydice (2012). The european higher education area in 2012: Bologna process implantation report. Brussels: EACEA.

Leuven and Louvain-la-Neuve Communiqué (2009). The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade. Bologna Secretariat, European Commission.

 
View low-bandwidth version