• UABDivulga
07/2011

La citologia ginecològica s'automatitza

Ginecologia
Les cèl·lules anormals tenen més contingut de DNA i, per tant, un nucli més gran. Això es tradueix en una tinció més intensa detectable a través d'una lectura digital automàtica. Aquesta és la tècnica que proposen investigadors de l'Hosital del Mar per automatitzar les citologies ginecològiques com a suport per als citotècnics que, d'aquesta manera s'alliberen d'una part del treball i augmenten l'eficàcia del seu diagnòstic final, tant en lesions greus com en lesions lleus.

L'automatització en els laboratoris de patologia i citologia, és un fet progressiu, que reflecteix l'automatització de la resta dels laboratoris clínics, amb la diferència que en els serveis de patologia no es proporcionen dades sinó que s'emeten diagnòstics que, naturalment, han de ser interpretats en el context clínic dels pacients, però que en general porten a actituds terapèutiques determinades. En aquest escenari és pràcticament impossible automatitzar un diagnòstic, de manera que l'automatització en un servei de patologia queda limitada als diferents passos tècnics fins aconseguir que una mostra sigui avaluada al microscopi per personal competent. Per tant, l'automatització de la lectura en la citologia ginecològica s'ha orientat a realitzar una ajuda al citotècnic, i alhora com a control de qualitat de la citologia ginecològica.
 
La lectura automatitzada en citologia ginecològica requereix de citologia en monocapa, també anomenada en capa fina o citologia líquida. Hi ha dos mètodes aprovats per la FDA: l'anomenat ThinPrep, que és del que parlarem en aquest estudi, i l'anomenat SurePtah. El ThinPrep consta de tota una plataforma tècnica de processament, tinció i pre-cribratge automatitzat per citologia ginecològica. El pre-cribratge consisteix bàsicament en realitzar un screening de tots els casos, assenyalant 22 camps de cada un d'ells. El mètode es basa en els canvis tintorials que experimenten les cèl·lules amb alteracions de la maduració, a causa dels canvis en la quantitat d'ADN que experimenten aquestes cèl·lules, i per tant l'èxit de la lectura automatitzada està basat en un control estricte de la tinció . En conseqüència, el control de tot el processament de la mostra és essencial per a un bon resultat. Les mostres s'han de prendre amb cervexbrush, un raspall especial que raspalla la unió exo-endocervical (zona on neixen la majoria de lesions preneoplàsiques i neoplàsiques del cèrvix uterí) i són processades de manera automàtica mitjançant el T-3000 (Hologic), és a dir, de la mostra presa pel ginecòleg, que és posada en un pot, s'obtenen làmines mitjançant un mètode de suspensió-aspiració-impactació en portaobjectes i es tenyeixen amb Papanicolau modificat per a lectura automatitzada. La lectura automatitzada utilitza un processador d'imatges connectat a un ordinador, una pantalla i un microscopi Olympus Bx 41 adaptat. El processador d'imatges està basat en Windows, treballa en xarxa i té una capacitat d'un total de 250 laminetes (10 carriers de 25 laminetes).


Imatge de cèl·lules patològiques. Lesió escatosa de baix grau.Imatge de cèl·lules patològiques. Lesió escatosa d'alt grau

Funciona digitalitzant les imatges que prèviament ha convertit a una escala de grisos. Està basat en el fet que les cèl·lules anormals tenen un nucli gran i amb més contingut de DNA que les cèl·lules normals. Per identificar les cèl·lules d'interès, el sistema busca cèl·lules més grans i més fosques (més tenyides). Suprimeix els nuclis superposats que podrien portar a errors diagnòstics. La lectura es realitza a 10 augments. El sistema imprimeix un registre d'incidències on consten totes les citologies llegides, així com els errors que s'hagin pogut produir.
 
Un cop realitzat l'screening automatitzat, el citotècnic realitza la lectura dels 22 camps que ha assenyalat l'Imager amb microscopi especial connectat a l'ordinador a través d'un miniprocesador amb un ratolí per moure la platina, canviar els objectius i passar els diferents camps d'observació . El citotècnic observa i valora no només la cèl·lula assenyalada, sinó tot el camp. El sistema no realitza cap interpretació automàtica de les cèl·lules que detecta i no descarta cap cas, és a dir tots els casos han de ser valorats pel citotècnic. D'aquesta forma els citotècnics revisen manualment una mitjana del 22% dels casos i, d'aquests, la meitat són diagnosticats com patològics.
 
La nostra experiència és àmplia i mostra, d'acord amb la literatura, que el mètode detecta més lesions d'alt grau que la citologia convencional, alhora que detecta més lesions de baix grau. El processament tècnic de la mostra permet, a més, la detecció de VPH per qualsevol mètode. En un estudi comparatiu realitzat per nosaltres, es demostra que la lectura automatitzada de les citologies cèrvico-vaginals, a més de proporcionar avantatges als citotècnics en el sentit d'orientar sobre els camps a avaluar, els disminueix la càrrega de treball. A més es demostra que la lectura automatitzada de citologies incrementa la detecció de lesions tant en el seguiment com en les mostres inicials, de forma estadísticament significativa.

Francesc Alameda
Àrea d'Anatomia Patològica
Hospital del Mar (UAB)

Referències

"Automated screening of gynecological cytologies.A comparison of results". Alameda, F.; Pijuan, L.; Lloveras, B.; Soler, I.; Romero, E.; Carreras, R.; Serrano,S. Analytical and Quantitative Cytology and Histology. Issn: 0884-6812.

 
View low-bandwidth version