• UABDivulga
05/2011

Estudi retrospectiu de la infecció per pestivirus en l'isard pirinenc

Isard
El 2001, la població de l'isard pirinenc va patir un brot d'una malaltia no descrita fins ara, que es va associar a la introducció d'un nou virus, concretament a un Pestivirus (família Flaviviridae) del grup dels virus de la Malaltia de la Frontera o "Border Disease Virus" (BDV). Estudis moleculars a partir de mostres recollides entre 1990 i 2000 duts a terme per investigadors de la UAB revelen que l'aparició de la malaltia l'any 2001 no seria deguda a la introducció d'un nou virus, sinó a altres factors desconeguts fins ara.

El 2001 un nou Pestivirus (família Flaviviridae) es va relacionar amb un brot d'una malaltia no descrita fins ara en l'isard pirinenc (Rupicapra pyrenaica). Mitjançant un estudi molecular, aquest virus es va classificar dins del grup dels virus de la Malaltia de la Frontera o "Border Disease Virus" (BDV), més concretament amb el genotip 4 (BDV-4).

A partir de mostres de sèrum i melsa recollides entre 1990 i 2000, es va realitzar un estudi retrospectiu de la infecció en 74 isards, 28 muflons (Ovis ammon), 56 cérvols (Cervus elaphus), 43 cabirols (Capreolus capreolus) i 29 daines (Dama dama) dels Pirineus. Trenta-sis dels 74 sèrums d'isard (48,6%), un mufló i un de cérvol, van ser positius mitjançant un test ELISA de detecció d'anticossos.

 Posteriorment es va realitzar una prova de seroneutralització vírica amb 26 sèrums positius d'isard i els sèrums positius del mufló i del cérvol. Es van utilitzar cinc soques de pestivirus de referència. Mitjançant un test ELISA de detecció d'antigen, es van analitzar 37 isards seronegatius, amb un resultat positiu en un isard i un resultat dubtós en dos isards més. En aquests tres animals es va realitzar una prova de reacció en cadena de la polimerasa (RT-PCR) i aïllament víric, i es va obtenir un resultat positiu en dos animals.

 L'anàlisi molecular dels virus obtinguts va confirmar que pertanyien al genotip BDV-4. Aquests resultats indiquen que la infecció pel BDV ha tingut lloc a la població d'isards almenys des de 1990, 11 anys abans que aparegués el primer brot de la malaltia. Per tant, l'aparició de la malaltia l'any 2001 aparentment no és deguda a la introducció d'un nou virus, sinó a altres factors desconeguts fins ara.

Ignasi Marco Sánchez
Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS)

Referències

"Retrospective study of pestivirus infection in Pyrenean chamois (Rupicapra pyrenaica) and other ungulates in the Pyrenees (NE Spain)".Marco, I., Cabezón, O., Rosell, R., Fernández-Sirera, L., Allepuz, A., Lavín, S. (2011). Veterinary Microbiology 149, 17-22.

 
View low-bandwidth version