Qualitat

La política de Qualitat del SERVEI DE BIBLIOTEQUES és la d'aconseguir la satisfacció de les necessitats dels seus usuaris d'acord amb els objectius i els paràmetres establerts en la seva Carta de Serveis, en les millors condicions d’eficiència i eficàcia.

En concret, es tracta de:

  • Mantenir un sistema de Gestió de la Qualitat que proporcioni el mecanisme per assolir les expectatives dels usuaris i els compromisos assumits en la Carta de Serveis i que sigui conforme als requeriments legals i reglamentaris aplicades als serveis realitzats, i amb els de la norma UNE EN ISO 9001.
  • Garantir la millora contínua de tots els seus processos a través de la selecció, la formació i la participació de tot el seu personal en la implantació del sistema de Qualitat.
     
El passat 21 i 22 de març de 2019 el Servei de Biblioteques va superar l’auditoria externa realitzada per Applus que confirma que el nostre sistema de gestió de la qualitat és conforme amb la norma ISO 9001:2015.