Protecció de dades

En el cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal, el tractament que se’n pot derivar està sotmès a les previsions de la normativa corresponent sobre protecció de dades de caràcter personal (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades).

Al lloc web de les Biblioteques de la UAB hi ha inserits diferents formularis amb els quals es poden recollir dades de caràcter personal. En tots aquests formularis consten les respectives clàusules d’informació que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades, on es sol·licita el consentiment de la persona afectada per tractar o cedir les seves dades de caràcter personal.

Per a més informació consulteu la Política de protecció de dades de la UAB.