Indicadors del Servei de Biblioteques

                                      

Indicador 2020 2019 2018
Percentatge d'acompliment dels objectius del Servei
Mínim 85%
95,67% 96,07% 98,89%

                                        

Indicador   2020 2019 2018
Nivell de satisfacció dels usuaris en una escala de l'1 al 5, en relació a l'atenció del personal
Mínim 3,5
Triennal
-- 4,27 --
Nivell de satisfacció d'usuaris, en una escala de l'1 al 5, en relació a la valoració global de la prestació del servei
Mínim 3
Triennal
-- 4,04 --

                                        

Indicador   2020 2019 2018
Mitjana d'hores de formació per persona i any
Mínim 40 hores
50,58 68,54 65,47
Percentatge de peticions acceptades d'assistència a cursos en relació als demanats
Mínim 70%
97,54% 95,70% 92,34%

                                        

Indicador   2020  2019 2018
Xarxes socials: Facebook. Taxa d'interacció
Mínim 4%
16% 11% --
Xarxes socials: Twitter. Taxa d'interacció
Mínim 1%
1,45% 1% --
Xarxes socials: Instagram. Taxa d'interacció
Mínim 10%
22,65% 12,8% --

                                        

Indicador   2020 2019 2018
Servei Pregunt@: percentatge de respostes enviades dins el termini de 2 dies laborables següents a la consulta
Mínim 90%
98,31% 99,64% 99,69%
Nombre de pàgines visualitzades del blog Propietat intel·lectual i accés obert
Mínim 18.000
37.857 21.489 --
Nombre de consultes rebudes en relació a la producció científica
Mínim 15
63 36 --
Percentatge de consultes al Blog de PIAO resoltes en un màxim de 5 dies laborables
Mínim 90%
100% 100% 100%

                                        

Indicador   2020  2019 2018
Préstec: percentatge d'usuaris reals de préstec documental en relació als usuaris potencials
Mínim 55%
50,04% 61,20% 65,94%
Préstec: percentatge de documents en préstec amb un retard en la devolució superior a un any respecte al total de préstecs i renovacions
Màxim 0,075%
0,067% 0,087% 0,070%
Préstec: mitjana de préstecs documentals per usuari potencial a l'any
Mínim 5
4,22 6,10 7,15
Préstec: mitjana de préstecs documentals per usuari real a l'any
Mínim 10
8,43 9,98 10,84
Préstec Interbibliotecari: dies de mitjana de recepció de les comandes sol·licitades per la UAB a biblioteques externes
Màxim 6
8,7 5,68 4,11
Préstec Interbibliotecari: dies de mitjana de tramesa de les comandes de biblioteques externes sol·licitades a la UAB
Màxim 3
1,38 1,3 1,34

                                        

Indicador 2020   2019 2018
Nivell de satisfacció dels usuaris, en una escala de l'1 al 5, en relació als cursos de formació
Mínim 3
4,28 4,38 4,38

                                        

Indicador 2020   2019  2018
Percentatge d'articles referenciats a la base de dades de producció científica (CRIS) que hi ha al DDD
Mínim 7%
11,03% 16,19% 14,74%

                                        

Indicador 2020   2019  2018
Biblioteca Digital: consultes a bases de dades subscrites per usuari
Mínim 35
43,77 38,03 55,84
Biblioteca Digital: mitjana d'articles descarregats per usuari
Mínim 30
46,78 42,41 40,81
Biblioteca Digital: percentatge de monografies digitals en relació al total d'adquisicions per compra
Mínim 20%
74,89% 71,40% 73,29%
Biblioteca Digital: mitjana de llibres-e consultats per usuari
Mínim 10
23,65 21,12 15,72
Biblioteca Digital: percentatge de creixement de la producció científica de la UAB al DDD
Mínim 10%
10,87% 10,79% 13,52%
Biblioteca Digital: percentatge mínim d'ús de la BDC
Mínim igual que el percentatge del cost de la BDC (16% 2016)
28% 26,61% 28%
Biblioteca Digital: preu mitjà acceptable per descàrrega de text complet
Màxim 5€
1,48€ 1,46€ 1,33€
Inventari de monografies: percentatge de documents perduts en relació a la consulta i al préstec
Màxim 0,100%
Triennal
0,22 -- --
Localització de documents: mitjana percentual de documents no localitzats en relació al total de documents de la biblioteca
Màxim 0,050%
0,020% 0,151% 0,129%
Setmanes de mitjana de lliurament de material documental
Màxim 6
3,65 3,73 4,09
Dies de mitjana de processament tècnic de documents comprats
Màxim 8
5,61 5,11 4
Percentatge de fons prestable
Mínim 75%
89% 77,08% 76,77%
Percentatge d'assignatures amb accés directe a la bibliografia recomanada
Major o igual a 90%
98% 100% 90%

                                        

Indicador 2020   2019  2018
Percentatge d'ordinadors renovats
Major que 0

 

10,28% 11,41% 32%

                                        

Indicador 2020   2019 2018
Mitjans informàtics: percentatge d'incidències resoltes dins del termini de 2 dies laborables
Mínim 80%
80,95% 96% 76%