Gestió

Missió

Les biblioteques de la UAB contribuïm a l’assoliment dels objectius de la comunitat universitària proporcionant serveis amb valor afegit i
informació de màxima qualitat, tant en entorns digitals com en espais físics que faciliten l’aprenentatge, la recerca i la cocreació.

Visió

Les biblioteques de la UAB som un soci necessari per a la generació de coneixement dins l’ecosistema de la recerca i de l’aprenentatge. Oferim un entorn digital i físic que promou la cooperació entre els diferents actors de la comunitat universitària i facilitem la transferència d’aquest coneixement a la societat.

Valors

Els eixos centrals de les nostres activitats són:

  • Orientació a l’usuari: la satisfacció de les necessitats i expectatives dels nostres usuaris és l’eix central de les nostres activitats.
  • Millora continuada: l’excel∙lència l’assolim amb el treball en equip, la cooperació bibliotecària, la innovació i la cerca sistemàtica de la millora en l’eficiència i l’eficàcia.
  • Responsabilitat i compromís social: actuem amb ètica i integritat institucional; vetllem en totes les nostres actuacions per assegurar el màxim respecte a la diversitat, la inclusió i la sostenibilitat.


Per donar suport a l’estudi, a la docència, a la recerca, i a la transferència de coneixements en els àmbits social i cultural, les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona disposem d’una dotació important de recursos documentals i d'altres materials i d’un personal qualificat.


La gestió del Servei és exercida per la direcció, pels caps de la Unitat Tècnica i de Projectes i de les diverses biblioteques i per les coordinadores dels processos transversals.

Els usuaris són representats en la Comissió General d’Usuaris del Servei i, a més a més, cada biblioteca compta amb una comissió d’usuaris pròpia.

Regularment fem el seguiment dels indicadors de qualitat i ens sotmetem a auditories i a controls interns i externs.

Estem oberts i compromesos a servir els nostres usuaris, a escoltar-los i a tenir en compte les seves demandes, suggeriments, crítiques o felicitacions.

Núria Casaldàliga i Rojas
Directora del Servei de Biblioteques

Aquesta publicació mostra les línies estratègiques del pla i l'acompliment dels objectius que s'hi emmarquen.

 

Memòria  annual de les actuacions del Servei de Biblioteques de la UAB des de 1987.

 

Publicació que recull les dades més significatives publicades a la Memòria a la vegada que es fa un balanç general de l'any. També podeu consultar la primera etapa (Actuacions 2008-2018)