Gestió

Missió

La missió del Servei de Biblioteques és proporcionar recursos informatius i serveis de màxima qualitat d’acord amb els objectius d’excel·lència de la UAB en l’educació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement.

Valors

Els eixos centrals de les nostres activitats són:

  • La satisfacció de les necessitats i de les expectatives dels nostres usuaris.
  • La innovació i cerca sistemàtica de la millora en l’eficiència i l’eficàcia.
  • El treball en equip i la cooperació bibliotecària.

Gestió

Per donar suport a l’estudi, a la docència, a la recerca, i a la transferència de coneixements en els àmbits social i cultural, les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona disposem d’una dotació important de recursos documentals i d'altres materials i d’un personal qualificat.


La gestió del Servei és exercida per la direcció, pels caps de la Unitat Tècnica i de Projectes i de les diverses biblioteques i per les coordinadores dels processos transversals.

Els usuaris són representats en la Comissió General d’Usuaris del Servei i, a més a més, cada biblioteca compta amb una comissió d’usuaris pròpia.

Regularment fem el seguiment dels indicadors de qualitat i ens sotmetem a auditories i a controls interns i externs.

Estem oberts i compromesos a servir els nostres usuaris, a escoltar-los i a tenir en compte les seves demandes, suggeriments, crítiques i propostes.

Joan Gómez Escofet
Director del Servei de Biblioteques

 

Aquesta publicació mostra les línies estratègiques del pla i l'acompliment dels objectius que s'hi emmarquen.

 

Memòria  annual de les actuacions del Servei de Biblioteques de la UAB des de 1987.

 

Publicació que recull les dades més significatives publicades a la Memòria a la vegada que es fa un balanç general de l'any.