Gobierno de la Unidad Docente

 

Els òrgans de govern de la Unitat Docent de Vall d'Hebron són la Junta d'unitat docent i el coordinador o coordinadora d'unitat docent i el seu equip (secretari o secretària de coordinació i gestor o gestora de la unitat)

 

La Junta d’unitat docent

És l’òrgan col·legiat de representació de la unitat docent.

La Junta d’Unitat Docent està formada per 75 membres que han de seguir la següent distribució: 51% professorat amb vinculació permanent; 9% personal acadèmic no permanent i personal investigador en formació amb tasques de docència; 30% alumnat adscrit a la unitat docent i 10% personal d’administració i serveis.

En són membres nats:

  • el coordinador o la coordinadora de la unitat docent, que la presideix
  • pel secretari o secretària de coordinació, que actua com a secretari o secretària de la junta
  • pels coordinadors o coordinadores de curs de cada titulació impartida
  • pels representants de les unitats departamentals que imparteixen docència a la unitat docent
  • pels delegats o delegades de curs
  • per la resta de membres de l’equip de coordinació

 

En són membres electes:

  • per una representació del professorat amb vinculació permanent adscrit a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 51% dels membres de la junta
  • per una representació de la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació amb tasques de docència adscrits a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 9 % dels membres de la junta
  • per una representació de l’alumnat adscrit a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta categoria, representi el 30 % dels membres de la junta
  • per una representació del personal d’administració i serveis adscrit a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 10 % dels membres de la junta.

 

La distribució en relació amb el nombre d’electors dels diversos col·lectius de personal acadèmic no permanent i investigador i de representants dels i de les estudiants, es determinarà garantint la proporcionalitat entre la docència impartida en els diferents graus.

 

Acuerdos de la Junta de la Unidad Docente

Acuerdo de la Junta de la Unidad Docente del 13/12/2023

 

El coordinador o coordinadora d’unitat docent

El coordinador o coordinadora d’unitat docent exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària de la unitat, i en té la representació.

 

L’equip de coordinació

El coordinador o coordinadora compta amb l’assistència del secretari o secretària de coordinació i el gestor o gestora de la unitat docent per desenvolupar millor les seves funcions.

El secretari o secretària i la resta de membres de l’equip de coordinació els proposa el coordinador o coordinadora d’unitat docent. El secretari o secretària de coordinació, que ho és també de la Junta d’Unitat Docent, es designa d’entre el personal acadèmic adscrit a la unitat docent.