Vés al contingut principal

Tarifes

En la Comissió Econòmica del dia 15 de desembre de 2022, s’ha pres l’acord CE 138/2022 que estableix aprovar les tarifes per a l’any 2023 dels serveis científicotècnics.

El Model econòmic dels SCT aprovat per l'Àrea de Recerca de la UAB estableix que les tarifes aplicades han de repercutir el cost real del servei prestat en funció del grau de vinculació de la institució d'origen a la UAB, al PRUAB i a l'UABCEI, de forma que, un major grau de vinculació amb la UAB comporti una tarifa menor. En conseqüència,  es creen tres tipus de tarifes bàsiques (interna, mixta i externa) adreçades a diferents tipus d'usuaris, a les quals s'afegiran altres tarifes especials acordades per la UAB.

La taula següent resumeix els tipus de tarifes vigents actualment a la UAB i els usuaris a qui s'apliquen:

 • UAB interna

  Usuaris de la UAB amb projectes interns

  Càrrec intern

 • Interna UAB + IVA

  Aplicada al CRAG i FIRHVH

  Factura + IVA

 • Mixta 1 A

  Usuaris de la UAB amb projectes externs (mixta)

  Càrrec intern

 • Mixta 1B

  Centres PRUAB, ETB + Spin-off UAB

  Factura + IVA

   

 • Mixta 2

  Altres empreses de la UAB, Entitats CEI

  Factura + IVA

   

 • Externa

  Entitats públiques o privades NO vinculades a la UAB

  Factura + IVA