Vés al contingut principal

Política de Qualitat i Protecció de Dades

Protecció de dades

Segons el Reglament (UE) 2016/679 sobre protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades es processen amb les finalitats descrites al següent document: 
Tractament de dades personals SEA

Qualitat

La direcció del SEA, en coherència amb la política establerta per als SCT, manifesta el seu lideratge i el seu compromís amb la professionalitat i qualitat dels serveis que ofereixen. Es troba dotat de personal altament qualificat, en permanent formació, que ofereix assessorament i suport tècnic a mida, a disposició dels diferents investigadors. Per altra banda, la direcció manifesta tanmateix el compromís amb el desenvolupament i la implementació del sistema de gestió de la qualitat basat en la ISO 9001:2015 i el Codi de Bones Pràctiques a la Recerca (BPR).