Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Química

Òrgans de Govern i Càrrecs

El Consell de Departament

El Consell de Departament, presidit pel seu director, és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

Són membres del Consell de Departament: Tot el personal acadèmic doctor. Una proporció d'un de cada tres (o fracció): del personal acadèmic no doctor, del personal investigador en formació, del personal d'administració i serveis i un estudiant de tercer cicle en representació dels estudiants del Departament.

L'elecció dels representants esmentats en el punt anterior, i dels seus substituts, es realitza mitjançant sufragi universal lliure i secret, en els termes previstos al Reglament electoral de la UAB. La durada del mandat d'aquests representants és de 3 anys.

Les principals competències del Consell del Departament són, entre d'altres:

 • Elaborar i aprovar el Reglament del Departament, elegir el director, aprovar la relació, la distribució i l'execució de les despeses.
 • Aprovar la memòria anual de les seves activitats.
 • Proposar la convocatòria de places de professor i designar els membres de les comissions de selecció.

La Comissió Executiva

És la Comissió delegada del Consell de Departament i l'òrgan ordinari de govern del Departament.

Són membres de la Comissió Executiva el Director del Departament, un representant per cada unitat departamental, cinc membres escollits pel Consell del Departament entre els seus membres dels quals un haurà de ser un estudiant i els membres de l'equip de direcció.

Membres de la Comissió Executiva:

 • Escriche Martínez, Lluís: Director 
 • Illa Soler, Ona: Secretaria i responsable d'Economia
 • Muñoz Tapia, Maria: coordinador de la unitat de Química Analítica
 • Pierre Marechal, Jean-Didier: coordinadora de la unitat de Química Física
 • Bofill Arasa, Roger: coordinador de la unitat de Química Inorgànica
 • Figueredo Galimany, Marta: coordinador de la unitat de Química Orgànica
 • Ujaque Pérez, Gregori: membre del Consell
 • Garcia-Antón Avinyó, Jordi: membre del Consell (i coordinador del Grau en Química)
 • Marco Ariza, Arnau: membre del Consell en representació dels estudiants
 • Solans Monfort, Xavier: responsable de Docència
 • Gené Torrabadella, Jordi: responsable de Promoció
 • Resina Gallego, Montserrat: Representant de PAS

L'Equip de Direcció

Està format pel director, els coordinadors dels àmbits de docència i professorat, economia i postgrau, d'estudis de grau i relacions exteriors, el secretari i el gestor departamental.

Membres de l'Equip de Direcció:

 • Escriche Martínez, Lluís: Director
 • Illa Soler, Ona: Secretaria i responsable d'Economia
 • Solans Monfort, Xavier: responsable de Docència
 • Gené Torrabadella, Jordi: responsable de Promoció

Els càrrecs unipersonals:

Caps d'unitat

 • Muñoz Tapia, Maria: Coordinador de Química Analítica  
 • Pierre Marechal, Jean-Didier: Coordinador de Química Física
 • Bofill Arasa, Roger: Coordinador de Química Inorgànica  
 • Figueredo Galimany, Marta: Coordinador de Química Orgànica  

Coordinadors d'estudis

 • Sala Roman, Xavier: Coordinador del Programa de Doctorat en Química
 • Guirado López, Gonzalo: Coordinadora del Programa de Doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia
 • Pividori Gurgo, Isabel: Coordinador del Màster oficial en Química Industrial i Introducció a la Recerca.