Beques i ajuts

Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes (2023)

Descripció

Millorar el coneixement de llengües estrangeres del personal acadèmic de la UAB i millorar específicament la competència en anglès del personal acadèmic per impulsar la docència en aquesta llengua a la Universitat.

La convocatòria té dues modalitats:

A. Ajuts per a la realització i superació de cursos de llengua anglesa de nivell igual o superior al nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), organitzats a la UAB.

B. Ajuts per a la realització i superació de cursos d’una llengua estrangera, organitzats a la UAB o en altres entitats.

Requeriments

Poden gaudir de l’ajut les persones que acreditin una relació contractual amb la UAB com a personal acadèmic de capítol 1 per tot el període que comprengui l’acció formativa. 

Per gaudir de l’ajut cal acreditar la superació de l’activitat realitzada durant el curs acadèmic 2022-2023. En el cas de cursos que no tinguin per objectiu la superació d’un nivell del Marc europeu comú de referència (MECR) o la superació d’una prova final, cal presentar un certificat d’aprofitament o d’aptitud del mateix centre on s’hagi fet el curs.

Per a la modalitat A és requisit que els cursos estiguin organitzats per la UAB.
 
Per a la modalitat B, els cursos els han d’organitzar entitats recollides a la convocatòria MOBINT (taules d'idiomes CIC i ACLES) o en centres de llengües d’universitats europees.

En cas de presentar la sol·licitud per un curs virtual, cal que aquest l’organitzi la UAB, i també s’ha de presentar el certificat de superació del nivell cursat, expedit per la UAB. L’examen per certificar el nivell assolit s’ha d’haver dut a terme dins del mateix curs acadèmic de l’ajut, el curs 2022-2023, com a màxim el 15 de setembre de 2023. 
 

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

20/07/2023

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

14/09/2023

Documentació

Les persones interessades a sol·licitar l’ajut han de presentar la documentació següent:

  • Imprès de sol·licitud, annex a aquesta convocatòria.
  • En el cas que l’acció formativa no s’hagi cursat al Servei de Llengües, cal aportar una fotocòpia compulsada del certificat de l’entitat on s’hagi fet el curs que acrediti que s’ha cursat i superat l’acció formativa corresponent. En el cas de cursos que no tinguin per objectiu la superació d’un nivell del Marc europeu comú de referència (MECR) o la superació d’una prova final, cal presentar un certificat d’aprofitament o d’aptitud. Cal que el certificat especifiqui el període en què s’ha seguit l’acció formativa, el nombre d’hores totals i l’equivalència amb el MECR. Cal també aportar el justificant de pagament de l’acció formativa.

Per a la Presentació de sol·licituds i documents a teniu les següents opcions:

  1. Presencialment, a la Registre General del Rectorat o als registres auxiliars.
  2. Per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.

Terminis de presentació de les sol·licituds

Primer termini: del 20 de juliol al 14 de setembre de 2023 (exceptuant el mes d’agost)

Segon termini: del 2 al 20 d’octubre de 2023

Formulari d'inscripció

Correu electrònic

s.llengues.info@uab.cat

Telèfon

+34 93 581 1325

Resolució

El Servei de Llengües resol la convocatòria per delegació de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que n’és informada amb caràcter anual.


La resolució es fa pública al web de la UAB <https://www.uab.cat/beques-ajuts/> i al web del Servei de Llengües <www.uab.cat/idiomes-campus>, en ambdós casos a l’apartat de beques i ajuts, un mes després de la data de tancament de cada termini de presentació de sol·licituds.