Beques i ajuts

Convocatòria d'ajuts lingüístics per a estudiants que fan pràctiques a l'estranger (2023)

Descripció

Facilitar que els estudiants de la UAB certifiquin un nivell d’idioma després d’una estada de pràctiques a l’estranger.

Requeriments

Poden gaudir d’un ajut els estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat que estiguin matriculats a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2022-2023, i que siguin beneficiaris d’un ajut Erasmus+ Pràctiques o UAB Exchange Programme Traineeships o hagin fet altres pràctiques a l’estranger gestionades pels centres o departaments de la UAB per al curs 2022-2023.

Han d’haver completat una estada de pràctiques a l’estranger.

Han d’haver fet i superat un examen d’idioma de les convocatòries que organitza la UAB o entitats amb seu a la UAB (com per exemple el Servei de Llengües, l’Institut Camões, l’Institut Confuci de Barcelona, l’Institut Sejong Barcelona) durant l’any 2023.

Només es pot concedir un ajut per persona i convocatòria.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

29/03/2023

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

24/11/2023

Documentació

La presentació de sol·licituds i documents es pot fer de les maneres següents:

1. Presencialment, al Registre General del Rectorat o als registres auxiliars.

2. Per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica i adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.

Les persones interessades han de presentar la documentació següent al Registre General de la UAB:

  • Imprès de sol·licitud, annex a aquesta convocatòria.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • En cas que l’examen no s’hagi fet al Servei de Llengües de la UAB, s’ha de presentar una fotocòpia compulsada del certificat que acrediti que s’ha superat l’examen corresponent. Cal que el certificat especifiqui el nivell superat del Marc europeu comú de referència (MECR).
  • En cas que l’examen no s’hagi fet al Servei de Llengües de la UAB, cal presentar el justificant del pagament de l’examen.
  • En cas que la persona que sol·licita aquest ajut no sigui beneficiària d’un ajut Erasmus+ Pràctiques o UAB Exchange Programme Traineeships, però la Universitat hagi acceptat que dugui a terme unes pràctiques acadèmiques a l’estranger, aquesta persona ha de presentar un certificat de l’empresa, entitat o grup de recerca on hagi dut a terme les pràctiques que acrediti que hi ha fet l’estada de pràctiques.

Formulari d'inscripció

Observacions

El període de presentació de sol·licituds està obert des de la data de publicació de la convocatòria fins al 24 de novembre de 2023.

Correu electrònic

s.llengues.info@uab.cat

Telèfon

93 581 13 25

Resolució

A fi d’agilitzar el procés de concessió dels ajuts, i per delegació de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, el Servei de Llengües resol la convocatòria a mesura que van arribant les sol·licituds, exceptuant el mes d’agost. Anualment el Servei de Llengües informa de la resolució d’aquests ajuts a la Comissió Relacions Internacionals i de Política Lingüística.

La resolució es fa pública al cercador d’ajuts de la UAB (http://www.uab.cat/beques-ajuts/) un mes després de la data de tancament de cada termini de presentació de sol·licituds.

Resolució