Beques i ajuts

Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en català i en anglès (2023)

Descripció

Facilitar la correcció de materials docents en català i en anglès del personal acadèmic que imparteix docència en aquestes llengües en els estudis de grau i de màster. Així mateix, facilitar la correcció en aquestes dues llengües de la guia docent de qualsevol assignatura de la UAB, independentment de la llengua en què s’imparteix.
 
La convocatòria té dues modalitats:

  1. Ajuts per a la correcció de materials docents en català
  2. Ajuts per a la correcció de materials docents en anglès


 

Requeriments

Pot gaudir d’un ajut el personal acadèmic de la UAB que imparteix docència en català o en anglès en algun dels graus o dels màsters oficials de la UAB,d’acord amb el pla docent aprovat per a cada titulació.

Per poder-ne gaudir, els materials docents per corregir han de tenir uns mínims de qualitat lingüística, que determina el Servei de Llengües. En cas contrari, l’ajut pot ser revocat. 
 

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

31/01/2023

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

24/11/2023

Documentació

Per a la Presentació de sol·licituds i documents a teniu les següents opcions:

  1. Presencialment en la Gestió Acadèmica o el Registre General.
  2. Per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.


Termini de presentació de les sol·licituds
El període de presentació de sol·licituds està obert des de la data de publicació de la convocatòria fins al 24 de novembre de 2023.

Formulari d'inscripció

Resolució

A fi d’agilitzar el procés de concessió de les ajudes, i per delegació de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, el Servei de Llengües resol la convocatòria a mesura que van arribant les sol·licituds, exceptuant el mes d’agost. Anualment el Servei de Llengües informa de la resolució d’aquests ajuts a la Comissió de Política Lingüística.

La resolució es fa pública al portal UABcercador <http://www.uab.cat/beques-ajuts>.
 http://www.uab.cat/beques-ajuts/.
 

Resolució