Beques i ajuts

Convocatòria d'ajuts per a l'organització de jornades sobre experiències i estratègies de gestió de la diversitat lingüística a les aules de la UAB (2022)

Descripció

En un context d’internacionalització del campus universitari i, per extensió, de l’alumnat dels estudis de grau, màster i doctorat de la UAB, el professorat sovint es troba amb aules on la diversitat lingüística i cultural hi és molt present. 

S’atorgaran ajuts per a l’organització de jornades i seminaris que es facin durant l’any 2022 i que tinguin com a objectiu compartir experiències docents sobre la gestió d’aquesta diversitat a l’aula o en el marc de grups de recerca de la UAB.

Els ajuts s’han de destinar a sufragar totalment o parcialment les despeses següents:

  1. L’organització, realització i difusió en general de l’activitat.
  2. La gratificació dels ponents, que pot incloure la participació a la jornada i les despeses de desplaçament.
  3. Els ajuts a estudiants i joves investigadors per a l’assistència a l’activitat.
  4. Suport audiovisual per a jornades virtuals o telepresencials (per exemple, edició del vídeo de la jornada).

Requeriments

Poden presentar sol·licituds per a aquesta modalitat membres del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis de la UAB que siguin membres del comitè organitzador de l’activitat.

Incompatibilitats

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat, sempre que estiguin adreçats a finançar despeses diferents.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

24/03/2022

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

29/04/2022

Documentació

Les persones interessades a sol·licitar un ajut han de presentar com a documentació l'imprès de sol·licitud.

Les sol·licituds es poden presentar, tant després que l’activitat hagi finalitzat, com si és una activitat en projecte.

Cal completar l’apartat del pressupost de l’imprès de sol·licitud fent constar el total d’ingressos i de despeses, i indicar les fonts o possibles fonts de finançament. Cal especificar-hi les despeses i l’import sol·licitat com a ajut.

 

Formulari d'inscripció

Observacions

El termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria és des del 24 de març fins al 25 d'abril de 2022.

Les sol·licituds s'han de presentar a l'OAMR (Oficina d'Assistència en Matèria de Registre) de la UAB.

En cas que la convocatòria quedi deserta o no s’exhaureixi el pressupost en el termini establert en aquestes bases, es podrà obrir un període extraordinari de presentació de sol·licituds, que es fixarà en la sessió de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística en què es resolgui la convocatòria.

Per a la presentació de sol·licituds i documents teniu les següents opcions:

  1. Presencialment, al Registre General del Rectorat o als registres auxiliars.
  2. Per via electrònica, a https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, on cal adjuntar el formulari degudament emplenat i signat.


Justificació

La persona beneficiària de l’ajut ha de justificar-lo com a màxim el 29 de novembre de 2022.
 
Per a la justificació cal aportar la documentació següent:

a) Memòria de l’activitat realitzada.
b) Memòria econòmica signada pel responsable de l’activitat on hi consti, degudament detallada, la justificació de les despeses efectuades amb els seus imports, d’acord amb els conceptes detallats al pressupost que es va presentar a la sol·licitud de l’ajut.

Correu electrònic

s.llengues.info@uab.cat

Telèfon

93 581 13 25

Resolució

la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística és l'òrgan encarregat de resoldre la convocatòria. 

La resolució es fa pública al portal UABcercador http://www.uab.cat/beques-ajuts/.