Beques i ajuts

Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2021-2022

Descripció

• La Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística de la UAB aprova  la convocatòria de 80 beques per als estudiants de la UAB de grau, de màster oficial (70 beques), i de doctorat (10 beques) per fer estudis al Servei de Llengües de la UAB durant el període acadèmic 2021-2022, de les quals se'n reserven 10 perquè s’adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB el curs 2020-2021  i que formalitzin la inscripció en qualsevol  dels cursos  presencials i semipresencials d’anglès, alemany, francès i italià que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el  curs 2021-2022.
• De les 70 beques destinades a estudiants de grau i màster ja matriculats durant el curs 2020-2021, 10 es destinaran exclusivament a estudiants que acreditin haver gaudit de la beca General, de la beca Equitat en el tram 1, o de la beca Emergència, durant el curs 2020-20201.
Així mateix, es convoquen 10 beques addicionals per als estudiants de graus de la UAB que tinguin una línia (o part dels seus estudis) en anglès o en francès (Grau d’Educació Primària en anglès, Grau d’Administració i de Direcció d’Empreses en anglès, Grau d’Economia en anglès i Grau de Dret + Droit) i que formalitzin la inscripció en qualsevol dels cursos de l’idioma corresponent a la línia del seu grau que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2021-2022.
Un cop finalitzat el procés de matrícula del primer semestre, si resten beques pendents, s’obrirà un nou període de recollida de sol·licituds per als cursos del segon semestre del 10 al 18 de gener de 2022.

 

Requeriments

- Matricular-se en estudis oficials de grau i màster a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2021-2022 d'un mínim de: 
  30 crèdits, tant en el cas d'alumnat de grau o de màster oficial.
- Aquest nombre de crèdits pot ser inferior en el cas d'alumnes que estiguin acabant els estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin.
- Estar matriculat en un programa de doctorat de la UAB en el curs 2021-2022 .
- Les persones sol·licitants que hagin gaudit d'una beca del Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2020-2021 han d'haver demostrat l'aprofitament del curs per al qual van rebre la beca esmentada.

Procediment de sol·licitud  

Termini 1: Estudiants ja matriculats a la UAB en el curs 2020-2021 que sol·liciten beca del 100 % o del 50 % del preu de matrícula (70 beques, 62 per estudiants de grau i màster, i 8 per estudiants de doctorat) del 24 de maig al 18 de juny de 2021.

Termini 2: En el cas que hi hagués beques pendents d’assignar en el termini anterior, s’obriria un període extraordinari de sol·licituds del 13 al 26 de setembre de 2021, al que podria concórrer l’alumnat  no matriculat a la UAB el curs 2020-2021. No hi han vacants en aquest període.

Termini 3: Estudiants dels graus de la UAB impartits en anglès o en francès (10 beques): del 13  al 26 de setembre de 2021.

Termini 4: Estudiants no matriculats a la UAB el curs 2020-2021 (10 beques; 8 per estudiants de grau i màster, i 2 per estudiants de doctorat): del 10 al 18 de gener de 2022.

Termini 5: Del 10 al 18 de gener de 2022 s’obre el segon període de recollida de sol·licituds de les beques pendents d’assignar: 8 vacants.

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat, llevat dels ajuts Parla 3 de l’AGAUR, sempre que la suma dels ajuts no superi l’import de la matrícula.
 

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

10/01/2022

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

18/01/2022

Documentació

Cal presentar còpia de la llibreta bancària ( o impressió de banca electrònica), a la qual es vol rebre l’ajut. Preferentment ha de ser un compte corrent, del qual l’estudiant sigui titular. Hi ha de constar obligatòriament:

-Nº de compte corrent al que es vol rebre l’ajut: cal que aparegui el codi IBAN i el codi BIC.

-Nom del titular.

- En cas que el titular no sigui l’estudiant, cal especificar el DNI de la persona titular.

Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud  es pot presentar per una d’aquestes vies:

1. Presencialment en la Gestió Acadèmica o el Registre General.

2. Per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.

 

Formulari d'inscripció

Observacions

Data de resolució

03/02/2022

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

Enllaç a la resolució del termini 1

Enllaç a l'addenda a la resolució del termini 1

Enllaç a la resolució del termini 3

Enllaç a la resolució del termini 4 i 5

Avis Important:
Les beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB estan subjectes a la retenció d'IRPF corresponent. 
(2% de l’import de la beca).

En tots els casos, la resolució es publicarà a la pàgina web: http://www.uab.cat - Beques estudi - i als plafons del Servei de Llengües de la UAB. Aquesta resolució serà de caràcter provisional mentre es comprova el compliment dels requisits acadèmics que figuren a la Base III.