Beques i ajuts

Convocatòria d'ajuts per a l'aprenentatge d'idiomes per a estudiants que fan pràctiques curriculars a l'estranger (2020)

Descripció

Facilitar als estudiants de la UAB el coneixement de llengües necessari per fer pràctiques curriculars a l'estranger.

Requeriments

Poden gaudir d’un ajut els estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat que estiguin matriculats a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2019-2020, que siguin beneficiaris d’un ajut Erasmus + Pràctiques o d’altres pràctiques curriculars a l’estranger gestionades pels centres o departaments de la UAB per al curs 2019-2020 i durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de l’any 2020 i que hagin superat un curs de llengües estrangeres durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020.
 
Haver superat un curs de llengua en el període establert en la convocatòria.
 
Els cursos han de ser organitzats per les entitats recollides a la convocatòria MOBINT (taula d'idiomes CIC i ACLES) o en centres de llengües d’universitats europees.
 
Només es pot concedir un ajut per persona i convocatòria.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

15/10/2020

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

20/11/2020

Documentació

Les persones interessades han de presentar la documentació següent al Registre General de la UAB
  • Imprès de sol·licitud, annex a aquesta convocatòria.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • En cas que l'acció no s'hagi cursat al Servei de Llengües de la UAB, cal aportar fotocòpia compulsada del certificat de l'entitat on s'hagi fet el curs que acrediti que s'ha cursat i superat l'acció formativa corresponent. Cal que el certificat especifiqui el període en què s'ha seguit l'acció formativa, el nombre d'hores totals i l'equivalència amb el Marc europeu comú de referència (MECR). En el cas de cursos que no tinguin per objectiu la superació d'un nivell del MECR o la superació d'una prova final, cal presentar un certificat d'aprofitament o d'aptitud del mateix centre on s'hagi relaitzat el curs.
  • En cas que l'acció formativa no s'hagi cursat al Servei de Llengües de la UAB, cal aportar un justificant del pagament del curs.
  • En cas que la persona que sol·licita aquest ajut no sigui beneficiària d'un ajut Erasmus + Pràctiques però la Universitat hagi acceptat que realitzi unes pràctiques curriculars a l'estranger, aquesta persona ha de presentar un certificat de l'empresa, l'entitat o el grup de recerca on dugui a terme les pràctiques que acrediti que hi fa l'estada de pràctiques.

Formulari d'inscripció

Observacions

Hi ha dos terminis de presentació de sol·licituds:
  • Del 16 de març al 4 de maig 
  • Del 15 d'octubre al 20 de novembre.

Correu electrònic

s.llengues.info@uab.cat

Telèfon

93 581 13 25

Resolució

El Servei de Llengües resol la convocatòria per delegació de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que n'és informada amb caràcter anual. 

La resolució es fa pública al portal UABcercador http://www.uab.cat/beques-ajuts/ un mes després de la data de tancament de cada termini de presentació de sol·licituds.