Beques i ajuts

Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes (2019)

Descripció

Millorar el coneixement de llengües estrangeres del personal acadèmic de la UAB i millorar específicament la competència en anglès del personal acadèmic per impulsar la docència en aquesta llengua a la Universitat.

La convocatòria té dues modalitats:

A. Ajuts per a la realització i superació de cursos de llengua anglesa de nivell igual o superior al nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), organitzats a la UAB.

B. Ajuts per a la realització i superació de cursos d’una llengua estrangera, organitzats a la UAB o en altres entitats.

Requeriments

Poden gaudir de l’ajut les persones que acreditin una relació contractual amb la UAB com a personal acadèmic de capítol 1 per tot el període que comprengui l’acció formativa. 

Per gaudir de l’ajut cal acreditar la superació de l’activitat realitzada durant el curs acadèmic 2018-2019. En el cas de cursos que no tinguin per objectiu la superació d’un nivell del Marc europeu comú de referència (MECR) o la superació d’una prova final, cal presentar un certificat d’aprofitament o d’aptitud del mateix centre on s’hagi fet el curs.

Per a la modalitat A és requisit que els cursos estiguin organitzats per la UAB.
 
Per a la modalitat B, els cursos els han d’organitzar entitats recollides a la convocatòria MOBINT (taules d'idiomes CIC i ACLES) o en centres de llengües d’universitats europees.

En cas de presentar la sol·licitud per un curs virtual, cal que aquest l’organitzi la UAB, i també s’ha de presentar el certificat de superació del nivell cursat, expedit per la UAB. L’examen per certificar el nivell assolit s’ha d’haver dut a terme dins del mateix curs acadèmic de l’ajut, el curs 2018-2019, com a màxim el 15 de setembre de 2019. 
 

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

05/09/2019

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

15/10/2019

Documentació

Les persones interessades a sol·licitar l’ajut han de presentar la documentació següent al Registre General de la UAB:

• Imprès de sol·icitud, annex a aquesta convocatòria.
• En el cas que l’acció formativa no s’hagi cursat al Servei de Llengües, cal aportar una fotocòpia compulsada del certificat de l’entitat on s’hagi fet el curs que acrediti que s’ha cursat i superat l’acció formativa corresponent. En el cas de cursos que no tinguin per objectiu la superació d’un nivell del Marc europeu comú de referència (MECR) o la superació d’una prova final, cal presentar un certificat d’aprofitament o d’aptitud. Cal que el certificat especifiqui el període en què s’ha seguit l’acció formativa, el nombre d’hores totals i l’equivalència amb el MECR.
• En el cas que l’acció formativa no s’hagi cursat al Servei de Llengües, cal aportar el justificant de pagament de l’acció formativa.

Termini de presentació de les sol.licituds: del 5 de setembre al 15 d'octubre de 2019.

Formulari d'inscripció

Correu electrònic

s.llengues.info@uab.cat

Telèfon

+34 93 581 1325

Resolució

El Servei de Llengües resol la convocatòria per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que n’és informada amb caràcter anual.

La resolució es fa pública al portal UABcercador un mes després de la data de tancament de cada termini de presentació de sol·licituds.

Resolució