Espanyol

Espanyol general telepresencial (A1-B2)

Cursos dels nivells A1 al B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Telepresencial

Espanyol general virtual (A1-C1)

Cursos dels nivells A1 al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Virtual