Anglès

Anglès general telepresencial (A2-C2)

Cursos dels nivells A2 al C2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Telepresencial

Anglès llengua acadèmica telepresencial

Cursos de llengua acadèmica i per preparar exàmens dels nivells B1, B2 i C1

Modalitat: Telepresencial

Anglès general virtual (A1-C1)

Formació en règim d’autoaprenentatge amb la plataforma Dexway. Sense avaluació final ni certificació de nivell

Modalitat: Virtual

Anglès per al PDI telepresencial

Cursos adreçats a redactar articles científics, fer conferències o millorar la pronúncia i els coneixements de l’anglès

Modalitat: Telepresencial

Anglès per preparar exàmens telepresencial

Cursos per preparar exàmens dels nivells B1, B2 i C1

Modalitat: Telepresencial

Anglès conversa telepresencial

Cursos de conversa a partir del nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Telepresencial

Anglès per marxar d'Erasmus telepresencial

Tallers adreçats a estudiants que han de fer una estada acadèmica en una universitat estrangera

Modalitat: Telepresencial

Anglès per a alumnes de doctorat telepresencial

Cursos per ajudar a redactar la tesi en anglès i per a estudiants que volen millorar la producció escrita en l’àmbit academicocientífic

Modalitat: Telepresencial