Certificats i exàmens

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits a la UAB

Reconeixement de crèdits per a estudiants de grau de la UAB
 
On puc trobar la informació sobre crèdits?
Pots consultar la normativa acadèmica de referència de la UAB a http://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

La UAB reconeix crèdits ECTS per cursos i certificats d'idiomes?
Sí, la UAB reconeix crèdits per l’acreditació d’idiomes, presentant un certificat que indiqui que s’ha superat un nivell concret del Marc europeu comú de referència per a les llengües emès pel Servei de Llengües o bé per alguna de les entitats reconegudes.

Com puc obtenir el reconeixement de crèdits? 
Presentant l'acreditació del nivell assolit a la Gestió Acadèmica del teu centre.

Quins són els idiomes que, per mitjà d'un curs superat o d’un examen amb certificat del nivell assolit, permeten obtenir crèdits ECTS?
Totes les llengües estrangeres. A més, l’alumnat escolaritzat a Catalunya o en altres comunitats autònomes que atorguen títols reconeguts com a equivalents en la seva llengua vehicular pot reconèixer el nivell C2 d’aquesta llengua.

Quan he d'haver superat els exàmens?
Els exàmens d'idiomes que acrediten el nivell s'han d'haver superat durant els estudis de grau o, fins i tot, amb anterioritat a la teva arribada a la UAB.

Quants crèdits puc obtenir com a màxim per cursos i certificats d'idiomes?
La UAB reconeix un màxim de 12 crèdits per cursos i certificats de llengües.

Quants crèdits s’obtenen per cada curs superat o nivell acreditat?
Si es tracta de la mateixa llengua estrangera de la qual t’has examinat a les PAU (ja sigui anglès, francès, alemany o italià), s'aplica l'escala del Servei de Llengües de la UAB i es reconeixen crèdits a partir del nivell 3 d'aquesta escala (B1 del MECR). El nombre de crèdits reconeguts és progressiu i no acumulable, d'acord amb l'escala següent:

  1. Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 3 (B1) d’UAB Idiomes: 1,5 crèdits.
  2. Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 4 (B2.1) d’UAB Idiomes: d’1,5 a 3 crèdits en funció del nombre de crèdits que et faltin per finalitzar els estudis de grau.
  3. Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 5 (B2) d’UAB Idiomes: d’1,5 a 6 crèdits en funció del nombre de crèdits que et faltin per finalitzar els estudis.
  4. Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 6 (C1.1) d’UAB Idiomes o nivell superior: d’1,5 a 9 crèdits en funció del nombre de crèdits que et faltin per finalitzar els estudis.

Si es tracta d'una llengua estrangera diferent d’aquella amb què has accedit a la universitat mitjançant les PAU, es poden reconèixer 3 crèdits per cada nivell acreditat, seguint la mateixa escala: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 o superior i a partir del nivell 1 (A1 del MECR).
 
Puc sol·licitar crèdits pel català del nivell superior?
Sí, el certificat del nivell C2 de llengua catalana dóna dret al reconeixement de 3 crèdits.
 
Es reconeixen crèdits per cursos i exàmens de tots els nivells?
Es reconeixen crèdits per cursos dels nivells A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), si es tracta d'una llengua diferent d’aquella amb què s'ha accedit a la universitat.
Si és la mateixa llengua estrangera de la qual t'has examinat a les PAU, es reconeixen crèdits només a partir del nivell B1 del MECR (3r nivell d’UAB Idiomes).

Es reconeixen crèdits per cursos de conversa, preparació d’exàmens, manteniment o similars?
No, només es reconeixen crèdits per nivells del MECR acreditats.

En quin moment puc sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i certificats d'idiomes?
Pots sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d'idiomes durant els estudis de grau. Es recomana, però, que facis la sol·licitud l'últim any dels teus estudis.

On puc fer cursos o exàmens per acreditar el meu nivell i que se'm reconegui dins els estudis de grau?
Pots fer-los al Servei de Llengües. Per saber quins altres centres són reconeguts, consulta la informació actualitzada en les taules que publica la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya al DOG (enllaç).

Quin és el procediment que he de seguir per al reconeixement de crèdits per cursos i certificats d'idiomes?
Per sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per cursos i certificats d'idiomes t'has d'adreçar a la Gestió acadèmica del teu centre.

Quines són les activitats amb reconeixement de crèdits a la UAB? Pregunta-ho a la teva Gestió acadèmica. També pots consultar-les aquí:
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/activitats-amb-reconeixement-academic-de-credits-1345662104687.html