Certificats i exàmens

Reconeixement de certificats

Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB, per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua i per accedir als màsters que demanen un nivell de llengua a les universitats de Catalunya.

El certificat de l’examen multinivell B1-B2-C1 d’anglès està reconegut per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES). Els certificats admesos a la taula d’ACLES són reconeguts per totes les universitats espanyoles.

Els certificats que permeten acreditar el nivell de domini d’una llengua definida a l’article 234.4 de la Normativa acadèmica de la UAB són:

Els certificats reconeguts per la CRUE a través de les meses lingüístiques (alemany, anglès, espanyol com a llengua estrangera, francès, italià i portuguès)

Els certificats reconeguts pel Consell Interuniversitari de Catalunya mitjançant els acords següents:

  • Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord de 4 de novembre de 2020 de la Comissió de Política Lingüística de la Junta del Consell Interuniversitari, d’actualització de les taules de certificats i diplomes annexes a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l’Acord de 24 d’abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.
  • Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.