Certificats i exàmens

Normativa d'exàmens

MESURES ORGANITZATIVES

Accés i sortida

 • És obligatori rentar-se les mans amb aigua i sabó o, si no és possible, amb gel hidroalcohòlic, sempre que s’entri als edificis i a les aules, abans i després d’accedir als lavabos, i quan no s’hagi pogut evitar l’ús d’equips o dispositius d’ús comunitari.
 • Es disposa de dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades dels edificis, aules i serveis, així com als llocs d’atenció al públic.
 • L’accés i sortida de l’aula s’organitzarà i coordinarà de manera esglaonada per ordre alfabètic, a fi d’evitar aglomeracions en passadissos i lavabos.
 • Els passadissos només es poden ocupar, evitant aglomeracions, en el moment d’accedir a les aules. Preferentment, heu d’esperar a l’exterior.
 • Tant a l’interior com a l’exterior, us heu d’esperar mantenint sempre la distància de seguretat d’1,5 m.
 • Sempre que sigui possible, s’habilitaran accessos diferenciats per a l’entrada i la sortida.
 • No estarà permès que l'alumnat romangui als passadissos un cop finalitzada la prova.

Ús dels ascensors

 • Utilitzeu les escales preferentment.
 • Si us cal fer ús dels ascensors per dificultats de mobilitat, recordeu que són d’ús individual: només hi pot entrar una persona i, si s’escau, el seu acompanyant, i sempre amb mascareta.

Aforament i distància de seguretat

 • La distància interpersonal de seguretat s’ha de mantenir:
  • Entre l’alumnat situat en una mateixa fila de seients i entre l’alumnat situat en les files de davant i de darrere.
  • En relació amb els passadissos de l’aula.
  • Respecte a la persona que vigila l’examen.
 • A totes les aules hi ha rètols que indiquen quins llocs poden ser ocupats i quins llocs s’han de reservar per preservar l’espai interpersonal.
 • Heu de dipositar els vostres objectes personals (motxilles i altres) en l’espai interpersonal de seguretat situat darrere vostre o, si no és possible, al de davant.
 • No podeu demanar estris d’escriure ni cap altre material als vostres companys de l’aula.

Identificació d’examinands

 • Perquè puguem comprovar la vostra identitat abans d’entrar a l’aula d’examen heu de mostrar el vostre DNI a la persona responsable, però no l’hi heu de donar.

Manipulació d’exàmens

 • Es manipularà el material d’examen sota un estricte compliment del protocol sanitari (manipulació del paper amb mans netes més gel hidroalcohòlic).
 • Quan acabeu l’examen, heu de recollir el vostre material (bossa o similar) i deixar el vostre examen a la capsa d’exàmens que us indicaran i els fulls d’esborrany a l’altra capsa.
 • Un cop acabat el temps d’examen, els alumnes que encara sigueu a l’aula heu d’abandonar el vostre lloc de manera ordenada a mesura que se us indiqui, recollint primer el vostre material i dipositant el vostre examen a la capsa d’exàmens i els fulls d’esborrany a la capsa corresponent.

Ventilació, desinfecció i neteja

 • S’han de mantenir les portes obertes sempre que sigui possible.
 • S'han d’obrir les finestres abans i al final de l’examen entre 10 i 15 minuts amb l'objectiu d'afavorir la renovació d'aire.
 • Els exàmens es desenvoluparan amb les finestres parcialment obertes, a no ser que una climatologia adversa afecti el normal desenvolupament de la prova. És important portar roba que sigui còmoda i d'abric.
 • S'utilitzaran solucions desinfectants per netejar els ordinadors, teclats, ratolins i taula després de cada sessió.

MESURES HIGIÈNIQUES

 • L’ús de mascareta és, en tot moment, obligatori a tot el campus i especialment dins els edificis, fins i tot durant les proves orals. És obligatori l’ús de la mascareta amb les excepcions establertes en la Resolució SLT/1648/2020.

RECOMANACIONS GENERALS

 • Eviteu la salutació amb proximitat i contacte físic, sobretot l’encaixada de mans.
 • Renteu-vos les mans sovint amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic.
 • Mantingueu sempre la distància de seguretat interpersonal.
 • Porteu aigua, ja que no se’n pot garantir l’adquisició.

Atenció: si teniu símptomes compatibles amb la COVID-19, no us presenteu a l’examen. Contacteu amb avaluacio@uab.cat per intentar trobar una solució alternativa.

 

UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. El Servei haurà de rebre, com a mínim 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer. En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

Abans de fer cadascuna de les proves, l’examinand s’ha d’identificar amb un document d’identificació vigent amb fotografia. En cas que l’examinand no presenti cap document, no pot accedir a la prova i té una qualificació de l’examen de No presentat.
 
No es permet l’entrada de cap examinand que no surti a la llista, excepte si la coordinació o la persona responsable hi dóna el vistiplau, un cop realitzades les comprovacions oportunes.
 
Si un examinand arriba tard a les proves escrites (expressió escrita i comprensió escrita) pot entrar a l’aula sempre que no hagin transcorregut més de 20 minuts des de l’inici de la prova. En cap cas, l’examinand que arribi tard no pot acabar més tard de l’hora de finalització establerta. Si arriba més de 20 minuts tard, l’examinand té una qualificació de No presentat.
 
Si una persona arriba tard a la prova d’expressió oral, o a les proves per ordinador d’anglès, se li assigna una altra franja horària si és possible. En cas contrari, té una qualificació global de No presentat. Si el retard és ocasionat per motius mèdics o humanitaris, pot sol·licitar un canvi de data o convocatòria si aporta els justificants corresponents.
 
Un cop iniciades les proves, els examinands no poden abandonar l’aula fins que no lliurin l’examen.

A cada aula d’examen hi ha una zona assignada per deixar les pertinences personals dels examinands. Els mòbils han d’estar apagats dins les bosses dels examinands, o bé, en cas que l’examinand no tingui cap bossa, en una capsa que porta el responsable de l’aula. Tampoc es permeten Smartwatch. El Servei no es fa responsable d’aquestes pertinences.
 
Durant la prova, els examinands només poden tenir sobre la taula el document d’identificació, una ampolla d’aigua, un bolígraf blau o negre i un corrector, com per exemple, Tipp-Ex. Els altres objectes personals s’han de deixar a la zona designada, preferiblement a la part del davant de l’aula.
 
Els responsables de l’aula faciliten paper per fer esborranys, si s’escau. Els candidats no poden usar paper propi. 
 
No pot sortir de l’aula cap paper, ni de l’examen ni cap esborrany.

L’examinand pot demanar al responsable d’aula un justificant d’assistència. Es recomana que es sol·liciti a l’inici de la prova, ja que així el podrà recollir al final d'aquesta.

Les proves orals del exàmens d’acreditació de llengües s’enregistren preferiblement. En els exàmens CertAcles, l’enregistrament és obligatori, i es necessita el consentiment de l’examinand. Les gravacions es poden usar en cas de reclamació o per a finalitats formatives dels examinadors.

Els examinands poden consultar el resultat de l’examen al web d’UAB Idiomes. La data oficial de publicació de notes s’anuncia amb tota la informació de cada convocatòria i mai no és més tard d’un mes a partir de la primera data d’examen. Per accedir a l’aplicació de notes l’examinand ha d’introduir el número del seu DNI o passaport i la data de naixement.

L’examinand té dret a la revisió dels diferents resultats de l’examen final, que sempre és personal i individualitzada.
El període de revisió i reclamacions s’anuncia amb la informació específica de cada convocatòria. Els horaris de revisió s’han de detallar per cada convocatòria i es poden consultar al web del Servei de Llengües, com a mínim, un dia abans de la data de publicació de resultats.

L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen. A més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand, en cap cas, pot endur-se el material mostrat a la revisió o fotografiar-lo.
 
El període de revisió comença el dia de la publicació de les notes i té una durada mínima de dos dies hàbils.

Després de la revisió́ corresponent, i en cas de disconformitat, total o parcial, amb la correcció́, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.
 
El període per fer arribar una reclamació sobre el resultat d’un examen o d’una part s’obre a partir de la publicació de les notes i té una durada mínima de dos dies hàbils.
 
Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions, format per la cap d’estudis, personal de la UAC i el coordinador corresponent (també es pot demanar que hi sigui un examinador de la secció). Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes, atès que les actes definitives es tanquen en el termini d’un mes des de la publicació de les notes.
Tota la documentació generada o rebuda ha de quedar degudament identificada i desada a l’Administració del Servei.
 

Els examinands que tenen la matrícula inclosa amb el curs d’UAB Idiomes i no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, acadèmics (coincidència amb altres exàmens universitaris), laborals, humanitaris o religiosos poden sol·licitar un canvi de data a UAB ldiomes aportant la documentació necessària. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme dins del termini establert per a la convocatòria. En cas que no sigui possible fer la prova dins de la convocatòria, es pot concedir un canvi de convocatòria. Els canvis de data s’han de sol·licitar, com a mínim, amb una setmana d’antelació, però també es tindran en compte les sol·licituds de canvis de data en casos de força major degudament  justificats i documentats que no es puguin preveure, com per exemple, malaltia de l’examinand.

 
Els examinands que tenen la matrícula inclosa amb el curs d’UAB Idiomes i que no poden assistir a les proves dins el període establert per a la convocatòria poden sol·licitar un canvi de convocatòria (per exemple, de juny a setembre). La sol·licitud s’ha de presentar, com a mínim, tres dies laborables abans de la data d’inici de la convocatòria. Un cop començat el període d’exàmens només s’accepten sol·licituds de canvi de convocatòria quan es tracta de casos no previstos degudament documentats, com ara hospitalitzacions o accidents, i en cap cas s’accepta cap sol·licitud feta després de la data de publicació de les notes.
 

Qualsevol canvi de data o de convocatòria d’examen s’ha de sol·licitar per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes, ja sigui a través del següent formulari de sol·licitud (Campus) o per correu electrònic a l’adreça info.idiomes@uab.cat (Barcelona).