Certificats i exàmens

Matrícula i altres gestions

Informació

 
Matrícula
Els alumnes dels cursos de llengua general d’UAB Idiomes ja tenen formalitzada la matrícula a la convocatòria de l’examen del nivell del curs que estan cursant i, per tant, no s’hi han de matricular expressament, excepte si s’estableix el contrari (per exemple, als cursos d’estiu) o si l'estudiant demana un canvi de convocatòria.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop matriculat cal reservar hora per a les diferents parts de la prova.
Si no es reserva hora per fer totes les parts de l’examen a través del web d’UAB Idiomes, es considera que es renuncia als drets d’examen. 
El programa de reserva informa a l’examinand de les aules de les proves.
 
Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. Des d’UAB Idiomes ens hi posarem personalment en contacte per tal que el PIUNE o, si s’escau un altre centre especialitzat, elabori un informe de quines adaptacions cal fer en cada cas.
 
Resultats
Els resultats es publiquen a l’apartat Consulta d’expedient.
 
Els certificats amb segell de qualitat CertAcles s’expedeixen per defecte en un termini màxim de 30 dies hàbils.
 
Pel que fa altres certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini de set dies hàbils aproximadament.
 
Revisions
L’examinand té dret a revisió d’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen. A més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se en cap cas el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

Podreu consultar els horaris de revisió detallats al web un dia abans de la publicació dels resultats.
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions, format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.