Certificats i exàmens

Català

Els exàmens d'UAB Idiomes són exàmens de competència, és a dir, avaluen els coneixements i les destreses comunicatives de l’examinand des d’una perspectiva externa amb independència del curs, seguint els descriptors del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) establerts per a cada nivell.
Els cursos d’UAB Idiomes s’ajusten als nivells que prescriu el MECR, però els exàmens avaluen els nivells d’idioma i no els continguts concrets dels cursos, ni aspectes particulars que s’hi puguin haver tractat.