Certificats i exàmens

Alemany

Els exàmens d'UAB Idiomes són exàmens de competència, és a dir, avaluen els coneixements i les destreses comunicatives de l’examinand des d’una perspectiva externa amb independència del curs, seguint els descriptors del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) establerts per a cada nivell.
Els cursos d’UAB Idiomes s’ajusten als nivells que prescriu el MECR, però els exàmens avaluen els nivells d’idioma i no els continguts concrets dels cursos, ni aspectes particulars que s’hi puguin haver tractat.

CARACTERÍSTIQUES
 

L’examen del nivell A1 d’alemany consta de quatre parts.
 
1.    Prova de comprensió escrita
 

Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius o descriptius, instruccions, missatges, rètols, cartells i anuncis.
 
Consta de preguntes d’opció múltiple (de tres opcions), de preguntes de resposta curta, de frases amb buits per completar (amb un màxim de quatre paraules), d’exercicis de veritable o fals i de tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un mínim de 15 ítems i un màxim de 20, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 

Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple (de tres opcions), preguntes de resposta curta, frases amb buits per completar (amb un màxim de quatre paraules) i de tasques de seqüenciació o de veritable o fals. La prova té un mínim de 15 ítems i un màxim de 20, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios se senten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 

Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (postal, correu electrònic,formulari, etc.) d’un mínim de 30 paraules i un altre de descriptiu d’un mínim de 50 paraules. La primera tasca val 10 punts i la segona 15 punts.
 
4.    Prova d’expressió oral
 

La prova es fa per parelles i consta de tres parts:
1)    Presentació personal.
2)    Monòleg sobre temes de la vida quotidiana o la família.
3)    Diàleg entre examinands sobre temes familiars i quotidians.
 
EXEMPLES DE PROVES

Exemple examen escrit A1

Solucions exemple examen escrit A1
 
DURADA
 

Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral i d’expressió escrita duren un màxim de 90 minuts. La prova d’expressió oral dura 15 minuts aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 

Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.
 
El nivell A1 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ

 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts, que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de dubte, l’examinador pot consultar un segon avaluador.  
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts,que valoren: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 

CARACTERÍSTIQUES
 

L’examen del nivell A2 d’alemany consta de quatre parts.
 
1.    Prova de comprensió escrita
 
Avalua la capacitat de comprensió escrita global amb textos senzills informatius o descriptius, instruccions, missatges, correspondència personal, anuncis, avisos i fullets.
 
Aquesta prova consta de preguntes d’opció múltiple (de tres o quatre opcions), de preguntes de resposta curta, de frases amb buits per completar (amb un màxim de quatre paraules) i de tasques de seqüenciació o de veritable o fals amb justificació mitjançant una frase del text. La prova té un mínim de 15 ítems i un màxim de 20, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.
 
La prova consta de preguntes d’opció múltiple (de tres opcions), de preguntes de resposta curta, de frases amb buits per completar (amb un màxim de quatre paraules) i de tasques de seqüenciar o de relacionar. La prova té un mínim de 15 ítems i un màxim de 20, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios se senten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (postal, formulari, etc.) d’un mínim de 40 paraules i un altre de descriptiu d’un mínim de 80 paraules. Ambdues tasques tenen el mateix pes.
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova es fa per parelles i consta de tres parts:
1)    Presentació personal.
2)    Monòleg sobre temes de la vida quotidiana o la família.
3)    Tasca cooperativa entre examinands.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Exemple d'examen escrit A2

Solucions d'examen model A2
 
DURADA

 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral i d’expressió escrita duren un màxim de 120 minuts. La prova d’expressió oral dura 15 minuts, aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.
 
El nivell A2 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts, que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de dubte, l’examinador pot consultar un segon avaluador.  
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts,que valoren: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 

CARACTERÍSTIQUES
 
L’examen del nivell B1 d’alemany consta de quatre parts.
 
1.    Prova de comprensió escrita
 
Avalua la capacitat de comprensió escrita amb textos informatius, descriptius o augmentatius, instruccions, missatges i correspondència personal.
 
Consta de preguntes d’opció múltiple (de tres opcions), de preguntes de resposta curta, de frases amb buits per completar (amb un màxim de cinc paraules) i de tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un mínim de 15 ítems i un màxim de 20, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.
 
La prova consta de preguntes d’opció múltiple (de tres opcions), de preguntes de resposta curta, de frases amb buits per completar (amb un màxim de cinc paraules) i de tasques de seqüenciar o de relacionar. La prova té un mínim de 15 ítems i un màxim de 20, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios se senten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (per exemple, un correu electrònic) i un altre de no transaccional (descriptiu, narratiu, d’argumentació o d’opinió). Cada text ha de tenir un mínim de 125 paraules. Ambdues tasques tenen el mateix pes.
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova es fa per parelles i consta de tres parts:
1)    Preguntes personals a l’examinand.
2)    Monòleg sense preparació a partir d’un petit estímul visual.
3)    Diàleg entre examinands sobre temes familiars i quotidians.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Estem treballant per publicar properament exemples de tasques.
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral i d’expressió escrita duren un màxim de 120 minuts. La prova d’expressió oral dura 15 minuts, aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 

Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.
 
El nivell B1 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts, que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de dubte, l’examinador pot consultar un segon avaluador.  
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts,que valoren: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 

CARACTERÍSTIQUES
 
L’examen del nivell B2 d’alemany consta de quatre parts.
 
1.    Prova comprensió escrita
 
la comprensió escrita, l’ortografia i els coneixements gramaticals i lèxics. Consta d’un, dos o tres textos de temes diferents (informatius, descriptius i augmentatius): instruccions, correspondència, articles, etc.
 
Consta de preguntes d’opció múltiple (de tres o quatre opcions), de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar (de quatre paraules com a màxim) i de tasques de trobar equivalents en el text, de relacionar i de seqüenciació.. La prova té un mínim de 15 i un màxim de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 

Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.
 
La prova consta de preguntes d’opció múltiple de tres opcions, de preguntes amb respostes curtes o de veritable o fals amb justificació, de frases amb buits per completar (de quatre paraules com a màxim) i de tasques de seqüenciació. La prova té un mínim de 15 i un màxim de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios s’escolten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos: un de transaccional amb pautes (per exemple, un correu electrònic, una intervenció en un fòrum) d’un mínim de 175 paraules i un altre de descriptiu, narratiu, especulatiu o d’argumentació d’un mínim de 200 paraules. Ambdues tasques tenen el mateix pes.
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova es fa per parelles i consta de tres parts:
1)    Presentació personal.
2)    Monòleg a  partir d’un estímul.
3)    Interacció entre els examinands sobre diferents temes d’actualitat.
 
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Estem treballant per publicar exemples de tasques properament
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral i d’expressió escrita duren un màxim de 180 minuts.  L’examen, però es presenta en dos blocs de 90 minuts cadascun amb una pausa de 30 minuts entre les dues sessions.
La prova d’expressió oral dura 20 minuts, aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.
 
El nivell B2.2 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de dubte, l’examinador pot consultar amb un segon avaluador.  
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts que avaluen: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.