Continguts

El Màster de Formació Permanent està format per dues parts que coincideixen, alhora, amb dues diplomatures d'especialització, que també poden cursar-se autònomament; un tronc teòric reflexiu de 27 crèdits, que coincideix amb algunes assignatures del Diploma d'especialització en Comunicació i Humanitats, i a continuació, una branca teòrica aplicada de 24, que coincideix amb algunes assignatures del Diploma d'especialització en Periodisme Literari. Finalment caldrà culminar el Màster de formació permanent amb l'elaboració d'un Treball de Final de Màster de 9 crèdits, que constituirà una assignatura pròpia dins del pla d'estudis.

Mòdul 1. Comunicació i Humanitats

Assignatura Crèdits Caràcter

Filosofia i antropologia de la comunicació

6 ECTS

Obligatòria

Ètica i estètica de la comunicació

6 ECTS

Obligatòria

Literatura, periodisme i estudis culturals

9 ECTS

Obligatòria

Retòrica i estilística de la comunicació

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Periodisme Literari

Assignatura Crèdits Caràcter

Periodisme literari informatiu: crònica, entrevista i reportatge

6 ECTS

Obligatòria

Literatura i periodisme: tradició i noves tendències

6 ECTS

Obligatòria

La qualitat periodística: mirada i mètode

6 ECTS

Obligatòria

Periodisme literari d'opinió i prosa d'idees

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball Fi de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball fi de màster

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster de formació permanent en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats es pot cursar mitjançant les següents opcions:

- Matricular el màster de formació permanent sencer.
- Matricular el diploma d'especialització en Comunicació i Humanitats i el diploma d'especialització en Periodisme Literari i, un cop superades les dues, matricular el treball de fi de màster.
- Matricular individualment cada curs, i un cop superats tots, matricular el treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Comunicació i Humanitats
Postgrau en Periodisme Literari
Curs en Ètica i Estètica de la Comunicació
Curs en Filosofia i Antropologia de la Comunicació
Curs en La Qualitat Periodística: Mirada i Mètode
Curs en Literatura i Periodisme: Tradició i Noves Tendències
Curs en Literatura, Periodisme i Estudis Culturals
Curs en Periodisme Literari d'Opinió i Prosa d'Idees
Curs en Periodisme Literari Informatiu: Crònica, Entrevista i Reportatge
Curs en Retòrica i Estilística de la Comunicació

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

RESULTATS D'APRENENTATGE:
- Aplicar els recursos teòrics i pràctics que les ciències humanes i socials poden proporcionar als periodistes i comunicadors de forma adequada.
- Analitzar l'entorn productiu de la informació, de manera que l'alumnat sigui capaç de reconèixer-lo i distingir-lo en detall i, després, criticar-lo per a la transformació.
- Distingir i identificar els gèneres i modalitats expressives primordials de la literatura fictícia
- Distingir i identificar els gèneres i les modalitats expressives primordials de la literatura factícia.

- Demostrar el domini de la teoria i la praxi dels gèneres narratius, descriptius i argumentatius cultivats pel periodisme literari contemporani, i la seva eloqüent expressió en català i en castellà, per escrit i oralment.
- Interpretar els esdeveniments de l'actualitat per fer evolucionar la mera informació cap al coneixement contextualitzat, matèria primera del periodisme i la comunicació de qualitat.
- Demostrar el domini de la tradició, la ideació i la tècnica del periodisme de qualitat tal com es plasma en els diferents gèneres (reportatge, entrevista, crònica, semblança; assaig, columna, crítica, article) per innovar-los amb excel·lència.
- Reconèixer i identificar les grans tradicions mítiques i la seva influència en el periodisme i la comunicació contemporani: mites protològics, mites escatològics, mites soteriològics, mites d'alliberament i redempció, etcètera
- Identificar i explicar les grans tradicions genèriques literàries, i amb la seva influència en la cultura periodística: l'èpic i l'epopeia; el líric i la lírica el tràgic i la tragèdia; el còmic i la comèdia; el dramàtic i el drama; el tragicòmic i la tragicomèdia; l'heroico-còmic i la comèdia heroica; el melodramàtic i el melodrama, etcètera.
- Identificar i explicar les grans modalitats de tractament i de to, tant literàries com periodístiques: realisme, naturalisme, figurativisme; ironia, paròdia, sàtira; humor i comicitat; humor blanc i humor negre; 'pastiche', 'collage' i citació; estètica carnavalesca i inversió; esperpent i astracanada; horror i terror; imaginació i fantasia; etcètera.
- Demostrar una actitud reflexiva i crítica que s'expressi en l'adquisició de mètodes d'observació i hàbits d'associació i contextualització d'idees, i que permeti anar més enllà en la comprensió dels esdeveniments i processos.

- Generar i gestionar projectes alternatius de periodisme de qualitat i/o literaris.
- Saber fer ús (compondre) dels principals procediments literaris de composició i estil, i la seva aplicació al periodisme creatiu: construcció del temps i de la trama, construcció i descripció de l'espai, concatenació causal, construcció i caracterització dels personatges, focalització i punt de vista, etc.
- Comparar i criticar la rica i diversa tradició periodístico-literària, de Daniel Defoe i Alessandro Manzoni, amb els corrents nou-periodístics contemporanis, passant pels grans corrents realistes i naturalistes del vuit-cents.
- Compondre (escriure) i experimentar amb les modalitats i les hibridacions genèriques resultants de l'aliatge entre literatura i periodisme: reportatge novel·lat, novel·la-reportatge, reportatge literari, 'reporsayo', crònica periodístico-literària, semblança i retrat, entrevista de personatge, etcètera.
- Proposar una comunicació èticament orientada, atenta a la necessitat que els productes mediàtics siguin bens públics, i no simples mercaderies culturals.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats.

Vols rebre més informació?