Continguts

Els estudiants del Màster en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats hauran de cursar un tronc teòric de 30 crèdits format per quatre mòduls. I un cop acabat aquest tronc teòric, cursaran un semestre més pràctic i que té 30 crèdits més.
Finalment, tots ells hauran de culminar el Màster amb l’elaboració d’un treball de fi de màster de 9 crèdits, que constituirà un mòdul propi dins del pla d’estudis.

Mòdul 1. Comunicació i Humanitats

Assignatura Crèdits Caràcter

Filosofia i antropologia de la comunicació

9 ECTS

Obligatòria

Literatura, periodisme i narració

9 ECTS

Obligatòria

Ètica i estètica de la comunicació

6 ECTS

Obligatòria

Retòrica i estilística de la comunicació

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Periodisme Literari

Assignatura Crèdits Caràcter

Literatura i periodisme: tradició i noves tendències

6 ECTS

Obligatòria

Periodisme literari informatiu: crònica, entrevista i reportatge

6 ECTS

Obligatòria

Periodisme literari i prosa d'idees

6 ECTS

Obligatòria

La qualitat periodística: mirada i métode

6 ECTS

Obligatòria

La narrativa documental audiovisual: estética i guionatge

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball Fi de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball fi de màster

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats es pot cursar mitjançant les següents opcions:

- Matricular el màster sencer.
- Matricular la diplomatura de postgrau en Comunicació i Humanitats i la diplomatura de postgrau en Periodisme Literari i, un cop superades les dues, matricular el treball de fi de màster.
- Matricular individualment cada curs, i un cop superats tots, matricular el treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Comunicació i Humanitats
Postgrau en Periodisme Literari
Curs en Ètica i Estètica de la Comunicació
Curs en Filosofia i Antropologia de la Comunicació
Curs en La Narrativa Documental Audiovisual: Estètica i Guionatge
Curs en La Qualitat Periodística: Mirada i Mètode
Curs en Literatura i Periodisme: Tradició i Noves Tendències
Curs en Literatura, Periodisme i Narració
Curs en Periodisme Literari i Prosa d'Idees
Curs en Periodisme Literari Informatiu: Crònica, Entrevista i Reportatge
Curs en Retòrica i Estilística de la Comunicació

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer el cabal de sabers, teòrics i pràctics, que les ciències humanes poden proporcionar als periodistes i comunicadors audiovisuals.
- Conèixer les àrees i facetes de la comunicació social contemporània on els estudiants de ciències socials i humanes poden desenvolupar les seves formacions.
- Dominar la teoria i la praxi dels gèneres periodístics i audiovisuals.
- Dominar els procediments d'ideació i composició de la narració audiovisual i escrita.
- Saber liderar projectes d'informació complexa, i de desenvolupament cooperatiu.
- Conèixer l'entorn productiu de la informació per tal que els estudiants puguin analitzar-lo críticament, i concebre i desenvolupar projectes alternatius.
- Educar periodistes i comunicadors capacitats per interpretar l'actualitat i per cultivar el coneixement contextualitzat.
- Formar comunicadors creatius capaços d'expressar síntesis perceptives de la seva experiència.

Especialitat en Periodisme Literari:

- Dominar la tradició, la ideació i la tècnica dels diferents gèneres periodístics, per tal de cultivar-los amb excel.lència.
- Conèixer els principals procediments literaris de composició i estil, i la seva aplicació al periodisme creatiu.
- Assimilar les principals aportacions que altres gèneres narratius i discursius poder fer al periodisme creatiu.
- Conèixer i comprendre la rica i diversa tradició periodístico-literària, de Defoe i Manzoni als corrents nou-periodístics contemporanis.
- Conèixer en detall els grans tòpics temàtics de la tradició periodístico-literària.
- Conèixer els gèneres i modalitats expressives primordials de la literatura fictícia: novel.la, nouvelle, relat i short-story; èpica, tragèdia, comèdia, drama, melodrama, tragicomèdia...
- Conèixer els gèneres i les modalitats expressives primordials de la literatura factícia: memòries i biografies, prosa de viatges, prosa costumista, retratisme, prosa epistolar...
- Experimentar amb les modalitats i les hibridacions genèriques resultants de l'aliatge entre literatura i periodisme: reportatge novel.lat, crònica literària, entrevista de personatge...

Especialitat en Ideació i narrativa audiovisual:

- Conèixer la tradició d'influències entre les cultures literària i audiovisual, especialment pel que fa als recursos d'ideació i a l'escriptura de guions.
- Conèixer les grans tradicions mítiques i simbòliques, i la seva influència en la posteritat literària i audiovisual.
- Desentranyar la influència de les grans tradicions simbòliques en la posteritat literària i audiovisual.
- Conèixer les grans tradicions literàries, i amb la seva influència en l'audiovisual: l'èpic, el líric, el tràgic, el còmic...
- Conèixer les grans modalitats de tractament i de to: realisme, naturalisme, figurativisme; ironia, paròdia...
- Saber concebre i escriure guions de relats audiovisuals ficticis i facticis.
- Familiaritzar-se amb les grans nissagues temàtiques, motius, 'loci', figures i personatges de la tradició literària, i amb la seva influència en la imaginació audiovisual.
- Conèixer les aportacions que l'estètica teatral ha fet a la cultura audiovisual.

Competències transversals

- Saber concebre i desenvolupar tasques creatives.
- Desenvolupar iniciatives innovadores.
- Estimular l'actitud reflexiva i crítica.
- Fomentar hàbits d'associació i contextualizació d'idees.
- Estimular la praxi d'una comunicació èticament orientada, atenta a la necessitat que els productes mediàtics siguin bens públics, i no simples mercaderies culturals.
- Fomentar la iniciativa i l'esperit emprenedor, així com la capacitat d'encetar projectes.
- Promoure l'atenció dels futurs periodistes i comunicadors vers àrees de la vida social, política, econòmica, mediambiental, religiosa i cultural usualment menystingudes o desateses pel periodisme ortodox.

Títol que s'obté

Màster en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats.

Vols rebre més informació?