Continguts

Està estructurat en dos cursos amb ensenyaments teòrics i pràctics en consultes externes i sales d'admissions de pacients amb interès neuropsicològic.

El seu objectiu és capacitar als professionals de la salut interessats en la clínica neuropsicològica, tant en l'exploració i diagnòstic com en la rehabilitació cognitiva dels trastorns secundaris a una lesió cerebral.

El seus estudis inclouen 90 crèdits (40 teòrics, 40 pràctis i 10 de treball de fi de màster) tipus ECTS, tots obligatoris, repartits en 6 mòduls. El crèdits teòrics s'imparteixen a la Facultat de Medicina-UAB (HSCSP) i els pràctics al Servei de Neurologia de l'Hospital de la Sta Creu i Sant Pau(HSCSP) de Bacelona i complementàriament al Servei de Neurologia de l'Hospital Institut Universitari Dexeus de Barcelona i altres centres colaboradors.

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments en Neurociències

15 ECTS

Obligatòria

Neuropsicologia bàsica i clínica

15 ECTS

Obligatòria

Clínica neuropsicològica en neurociències mèdiques

15 ECTS

Obligatòria

Pràcticum de clínica neuropsicològica

15 ECTS

Obligatòria

Rehabilitació neuropsicològica

15 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Efectuar una exploració completa de tipus neuropsicològic en pacients adults
- Efectuar una exploració neuropsicològica adaptada a pacients infants i adolescents
- Elaborar el diagnòstic i el pronòstic de patologies neuropsicològiques
- Dictaminar el diagnòstic diferencial amb patologies psiquiàtriques
- Establir un pla integral de rehabilitació neuropsicològica
- Efectuar el seguiment i avaluació d'un pla de rehabilitació neuropsicològica integral
- Establir línies de recerca neuropsicològica
- Elaborar comunicacions orals de casos clínics
- Formular adaptacions curriculars en pacients escolaritzats
- Responsabilitzar-se d'un gabinet, servei o unitat de Neuropsicologia en qualsevol dels nivells sanitaris.

Competències transversals

- Saber aplicar els recursos reconeguts com neuropsicològics en els àmbits de la Medicina (Neurologia, Neurocirurgia, Psiquiatria, Medicina Interna,...)
- Saber aplicar els recursos neuropsicològics en els àmbits de la Psicologia i Psicopedagogia
- Actuar de forma interdisciplinària i cooperar en equips multidisciplinaris
- Saber respectar els principis deontològics en el maneig dels pacients i en la recerca
- Gestionar noves tecnologies i els recursos d'actualització dels nous coneixements
- Mostrar habilitats en la presa de decisions en el camp de la salut
- Trobar informació dels avenços mitjançant la literatura científica
- Elaborar bases de dades de recerca i d'aplicació clíniques
- Participar activament en sistemes de control de qualitat en el camp de la salut
- Fer estimacions de les despeses econòmiques derivades d'actuacions professionals

Títol que s'obté

Màster en Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica

Vols rebre més informació?