Continguts

El Pla d'Estudis consta de 60 crèdits. Es realitza al llarg de dos semestres de 30 crèdits cadascun. El primer semestre es cursen 5 mòduls obligatoris; el segon semestre es cursen 3 mòduls optatius a més de realitzar el Treball de Final de Màster.

Assignatura Crèdits Caràcter

Dinàmiques de transformació territorial i poblacional

6 ECTS

Obligatòria

Governança Metropolitana i Nova Agenda Urbana

6 ECTS

Obligatòria

Estructura socioresidencial i economia metropolitana

6 ECTS

Obligatòria

Sistema Metropolità i Sostenibilitat

6 ECTS

Obligatòria

Metròpoli i Polítiques Públiques

6 ECTS

Obligatòria

Habitar la Metròpoli

6 ECTS

Optativa

Metròpoli i Pràctiques Socials

6 ECTS

Optativa

Mètodes d’Investigació i Sistemes d'Informació Territorial

6 ECTS

Optativa

Pràctiques externes

6 ECTS

Optativa

Treball final

12 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest programa té estudis intermedis, que donen lloc a l'obtenció dels següents títols i certificats:
- Certificat d'Aprofitament del curs Dinàmiques de Transformació Territorial i Poblacional
- Certificat d'Aprofitament del curs Governança Metropolitana i nova agenda urbana
- Certificat d'Aprofitament del curs Estructura Socioresidencial i Economia Metropolitana
- Certificat d'Aprofitament del curs El Sistema Metropolità i sostenibilitat
- Certificat d'Aprofitament del curs Metròpoli i polítiques públiques
- Certificat d'Aprofitament del curs Habitar la metròpoli
- Certificat d'Aprofitament del curs Metròpoli i pràctiques socials
- Certificat d’Aprofitament del curs Mètodes d’investigació i sistemes d’informació territorial

Programes relacionats

Curs en Dinàmiques de Transformació Territorial i Poblacional
Curs en Estructura Socioresidencial i Economia Metropolitana
Curs en Governança Metropolitana i Nova Agenda Urbana
Curs en Habitar la Metròpoli
Curs en Mètodes d’Investigació i Sistemes d'Informació Territorial
Curs en Metròpoli i Polítiques Públiques
Curs en Metròpoli i Pràctiques Socials
Curs en Sistema Metropolità i Sostenibilitat

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

• Analitzar la realitat metropolitana i assolir un nivell avançat d'estudi i comprensió de les principals dinàmiques que la configuren en les seves principals dimensions.
• Conèixer l'expressió territorial de les lògiques de canvi poblacional, socioeconòmic i ecològic; de les seves claus explicatives, i dels seus impactes sobre la quotidianitat.
• Articular reflexió amb coneixements aplicats, per tal de construir capacitats de vinculació entre recerca i processos de transformació de la realitat metropolitana.
• Aplicar els coneixements adquirits a l'anàlisi dels entorns urbans i metropolitans de proximitat, per tal d’incidir en la millora d’aquests, des d'eines i mètodes avançats.
• Enfortir les capacitats de planificació estratègica en l'àmbit metropolità, a partir de l'estudi en profunditat de les tècniques i processos orientats a produir canvis.
• Assegurar el coneixement i les habilitats d'ús del conjunt d’eines de gestió de les polítiques i els serveis, en tot el ventall de camps d'acció de l'agenda metropolitana.
• Impulsar processos d'innovació en la planificació i el disseny d'estratègies i polítiques metropolitanes en els àmbits social, econòmic, ecològic i territorial.
• Millorar capacitats d'avaluació de serveis, programes i polítiques metropolitanes, per tal de garantir el valor instrumental de la formació teòrica rebuda.

Competències transversals

• Construir reflexió i coneixement rellevant i crític en tots els seus vessants. Activar la inquietud i la motivació intel.lectual i científica, així com el rigor i la qualitat en el desenvolupament de les tasques professionals.
• Projectar els valors de la solidesa, la reflexivitat, l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de l'itinerari acadèmic i professional, per mitjà del contacte tant amb un entorn universitari rigorós i incentivador, com amb la realitat de la intervenció sobre el territori.
• Enfortir les habilitats per a l'exercici professional en entorns complexos i dinàmics, on cal el treball en xarxa, l'assumpció de la iniciativa personal, l'autonomia de criteri i la construcció de vincles d'equip.

Títol que s'obté

Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans

Vols rebre més informació?