Màster en Interuniversitari en Migracions Contemporànies

Presentació

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen sessions informatives perquè en puguis parlar directament amb la coordinació de cada programa. Inscripció oberta!

40 Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies -Sònia Parella Rubio / David Moya Malapeira / Jordi Pàmies Rovira
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.


El Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies amb les seves dues opcions d'especialització en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social i en Drets i Integració, i el Postgrau Interuniversitari en Immigració: Drets i Cohesió Social conformen una oferta de títols interuniversitaris i multidisciplinaris de postgrau que ofereixen una sòlida formació teòrica i pràctica a professionals que vulguin dedicar-se a la gestió de les migracions i de la diversitat, o a la recerca en el camp de les migracions internacionals.


Els nous processos migratoris i l'actual crisi internacional estan generant profundes transformacions polítiques, socials i econòmiques tant en les zones d'origen com en les de destinació. L'actualització teòrica i metodològica continuada dels professionals amb responsabilitats sobre la gestió de les migracions i la diversitat s'ha convertit en una necessitat ineludible: cal assumir els nous reptes, des d'un compromís real amb la integració i la cohesió social, que només serà efectiu si es disposa d'eines sòlides per fonamentar les nostres actuacions.

L'oferta del Màster s'estructura a partir de dues especialitats diferenciades en mòduls i una part troncal que recull els principals conceptes sociològics, politològics, etnogràfics i legals al voltant de la gestió de les migracions contemporànies. L'oferta de mòduls optatius permet als estudiants de màster obtenir l'especialització en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social o en Drets i Integració.

La formació es complementa amb la realització de pràctiques professionals i, en el cas del Màster, amb un mòdul de metodologia de la investigació, que ofereix les bases metodològiques necessàries per poder realitzar el treball de fide màster.

La proposta es desenvolupa a partir de quatre eixos transversals:

- Comprensió dels projectes migratoris, estratègies i expectatives de les persones migrades segons origen nacional, relacions de gènere i generació, des d'una perspectiva trans-nacional.

- Estudi del context legal, econòmic, polític i social que determina les dinàmiques d'incorporació de la població migrada en l'estructura social de la societat de destinació.

- Diagnòstic de problemàtiques específiques generadores de processos de desigualtat social i formulació d'estratègies d'intervenció social.

- Disseny i avaluació de programes, accions socials i polítiques públiques des de la perspectiva de la cohesió social i el respecte a la diversitat.

Els programes de tercer cicle que coordinen el Centre d'Estudis i Recerca en Migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona tenen com a objectiu proporcionar aquestes eines. Donar resposta a la necessitat dels professionals d'actualitzar i ampliar els seus coneixements tant teòrics com metodològics, des d'una aproximació interdisciplinària i des de la reflexió sobre la intervenció social.

Aquesta oferta formativa compta amb un equip docent que inclou tant investigadors com professionals que treballen dia a dia en l'àmbit del dret, la gestió de la diversitat i la inclusió social.

Objectius

- Estudiar les migracions contemporànies en l'era de la globalització i conèixer les diferents aproximacions teòriques a les migracions com a procés social des d'una aproximació multidisciplinària.
- Conèixer diferents models de societats multiculturals, tant pel que fa a polítiques migratòries com a les polítiques d'integració i de gestió de la diversitat.

- Oferir una aproximació general al fenomen de la immigració, la integració i la diversitat a la Unió Europea i als Estats membres, amb un especial èmfasi en el cas de l'Estat espanyol.
- Proporcionar als estudiants els coneixements necessaris sobre les diferents institucions de la societat d'acollida (context de recepció).
- Proporcionar als estudiants una aproximació a les característiques més rellevants dels col.lectius d'immigrants més representatius a la societat catalana, tenint en compte el gènere, la classe social i l'edat o generació i la perspectiva trans-nacional.
- Conèixer les bases i principis de les polítiques públiques que aborden la integració de la població immigrada des de la dimensió de la igualtat, de la redistribució i de la gestió de la diversitat. A tal efecte, s'analitzaran tant les polítiques sectorials (ocupació, educació, salut, habitatge), com les polítiques integrades en l'àmbit local, amb un especial èmfasi en els reptes de la gestió pública local.
- Conèixer el factors contextuals que determinen la posició econòmica i la mobilitat ocupacional de la població immigrada.
- Analitzar les conseqüències que els espais laborals que ocupen els immigrants tenen en el seu accés als recursos, en la seva posició en l'estructura social, així com en la definició de les estratègies, projectes migratoris, configuració de xarxes i formes d'interacció tant dins de la societat de destinació com a nivell trans-nacional.
- Conèixer les relacions entre immigració, educació i integració social a partir de l'estudi dels diferents models d'intervenció educativa.
- Conèixer els debats i els acords al voltant de la representació de la immigració als mitjans de comunicació al nostre entorn i a nivell internacional.
- Professionalitzar en l'àmbit jurídic en una doble dimensió que es materialitza en l'assessorament i orientació en casos concrets, així com també en la presa de decisions i posició dins les organitzacions i administracions que treballen en matèria d'immigració.
- Dotar els estudiants dels coneixements, habilitats i competències necessàries per tal d'assessorar individualment en matèria d'estrangeria i d'integrar la dimensió jurídica de la immigració en la seva activitat professional.
- Oferir als estudiants el coneixement bàsic per a l'assessorament i resolució del possibles conflictes de convivència en un marc multicultural, així com els arguments i eines que ofereix l'ordenament jurídic per tal de lluitar contra els discursos racistes i xenòfobs.
- Apropar als estudiants a les bones pràctiques en la gestió de la diversitat pel que fa al sector públic i a la sensibilització de l'opinió pública.
- Adquirir coneixements multidisciplinaris sobre les principals metodologies de recerca en l'àmbit de les migracions com a objecte d'estudi.
- Desenvolupar la capacitat de plantejar preguntes de recerca rellevants (teòricament o empírica).
- Disposar de les habilitats per continuar la formació i els estudis de manera autodirigida i autònoma.
- Desenvolupar la capacitat para aplicar els coneixements teòrics i metodològics adquirits a l'activitat professional real, així com a altres contextos d'investigació social bàsica i aplicada.

Requisits d'accés

- El requisit bàsic per a l'admissió és el d'estar en possessió d'un títol de grau, diplomat o llicenciat, preferentment, de l'àrea de les ciències socials, jurídiques o humanitats.

- Es tindrà en compte l'experiència laboral en l'àmbit de les migracions.

- L'admissió es farà per una comissió formada per tres persones amb responsabilitats docents en el màster i que responen al perfil dels estudiants que sol·licitin la seva admissió.

Sortides professionals

- Investigadors/es en migracions.
- Tècnics dels ajuntaments, diputacions i Comunitats Autònomes en immigració.
- Mediadors interculturals.
- Assessorament a institucions i administracions públiques i privades.
- Participació, desenvolupament i suport en programes d'integració sociocultural a polítics, sindicats, educadors, personal sanitari, comunicadors i altres agents socials implicats en les tasques relacionades amb la migració i el treball sobre el territori.
- Tècnics o membres d'ONGs i entitats del tercer sector especialitzats en integració de la immigració.
- Treballadors socials amb un especial contacte amb població migrada.
- Advocats especialistes en immigració.

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Correu electrònic: cr.migracions@uab.cat

Web: http://www.cermigracions.org/

Màster propi UAB

13a Edició
Places: 30
Orientació: Recerca, Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 1759/13
Preu: 4200 ¤
Preu especial: 3780¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB
Dates: del 01/10/2020 al 30/09/2021
Idioma de docència:
Castellà (80%), Català (20%)
Interuniversitari:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Centres responsables:
Departament de Sociologia
Centres col·laboradors:
Centre d’Estudis i Recerca en Migracions
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Títol que s'obté:
Màster en Migracions Contemporànies: Especialitat en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social. Màster en Migracions Contemporànies: Especialitat en Drets i Integració.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.