Màster en Infermeria Quirúrgica

Formació que permet assolir competències teòriques, pràctiques i de recerca per liderar les funcions de la infermeria a l'àrea quirúrgica i exercir en àmbits assistencials de nivell II i III

Mòdul 1. Diplomatura Infermeria Quirúrgica

Assignatura Crèdits Caràcter

Cures infermeres en el procés quirúrgic

9 ECTS

Obligatòria

Atenció infermera en els diferents tipus de cirurgies

9 ECTS

Obligatòria

Seguretat i confort del pacient quirúrgic

6 ECTS

Obligatòria

La competència infermera en l’àrea quirúrgica: Tallers i Pràctica Reflexiva

6 ECTS

Obligatòria

La competència infermera en l’àrea quirúrgica: Pràctiques clíniques

15 ECTS

Obligatòria
Assignatura Crèdits Caràcter

Treball Fi de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Els estudiants en possessió del diploma de postgrau en "Infermeria Quirúrgica" (impartida fins al curs 2013/14), podran accedir al màster prèvia sol·licitud a la coordinació.

Programes relacionats

Postgrau en Infermeria Quirúrgica (Vall d'Hebron)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Capacitat de:
- Reconèixer, valorar i interpretar signes normals i/o canviants del procés salut-malaltia, per tal de fer-ne el diagnòstic infermer.
- Respondre a les necessitats del pacient i de la família, planificant actuacions d'atenció individualitzada al pacient quirúrgic.
- Mantenir la dignitat, privacitat i confidencialitat del pacient quirúrgic.
- Posar en pràctica principis de seguretat, que incloguin l'ergonomia, la mobilització i maneig del pacient, el control de la infecció i procediments de reanimació.
- Gestionar les cures emocionals, físiques i personals incloent-hi la satisfacció de la necessitat de confort en tot el procés quirúrgic.
- Aplicar els coneixements i la tecnologia a les cures del pacient quirúrgic.

Competències transversals

Capacitat de:
- Gestionar els recursos per utilitzar-los de manera eficient.
- Treballar i comunicar-se de manera efectiva amb la resta de l'equip assistencial tant de l'àrea quirúrgica com dels serveis relacionats.
- Prioritzar i gestionar el temps de manera eficient tot assolint els estendards de qualitat.
- Valorar el risc i promocionar el benestar i la seguretat de totes les persones de l'equip.
- Gestionar autònomament els seus aprenentatges.
- Mantenir un compromís ètic.
- Cercar informació experta, interpretar-la, sintetitzar-la i avaluar-la.
- Mantenir actualitzats els seus coneixements i habilitats amb capacitat per tractar situacions noves i aplicar-los en la presa de decisions.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Infermeria Quirúrgica

Vols rebre més informació?