Assignatura Crèdits Caràcter

Infermeria oncològica avançada

10 ECTS

Obligatòria

Teràpies complementàries i convencionals en la persona que pateix càncer

10 ECTS

Obligatòria

Terapeutica d'ajut i suport emocional en el traçat de la malaltia de càncer

10 ECTS

Obligatòria

Pràcticum I

10 ECTS

Obligatòria

Pràcticum II

10 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Prestar una atenció sanitària tècnica i professional a les necessitats de la persona que pateix càncer amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontologiques aplicables.

- Proporcionar cures infermera a la persona que pateix càncer que li permetin l'adaptació i afrontament a la malaltia en el decurs de les etapes del seu procés.

- Proporcionar cures infermera basant la pràctica clínica en la millor evidència disponible per a contribuir en la millora de la qualitat de les cures.

- Generar coneixement científic en l'àrea d'oncologia, aprofundint en les noves tendències, teories i pràctica de la infermera oncològica.

- Realitzar educació per la salut en aspectes de prevenció de la malaltia i promoció d'estils de vida saludables.

- Identificar, expressar i gestionar les emocions pròpies, les del pacient, la família i membres de l'equip.

- Adquirir habilitat en les relacions interpersonals, interactives i dinàmiques entre família-malalt-infermer/a.

- Garantir la confidencialitat i el secret professional en les cures infermera.

Competències transversals

- Capacitat de ser crític i autocrític, amb utilització d'eines de raonament crític.

- Identificar, analitzar i resoldre problemes en situació complexa.

- Col.laborar i integrar-se en grups i equips de treball

- Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adient per a donar resposta als problemes de l'àmbit professional de forma eficaç i eficient

- Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes tant oral com escrita

- Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos

Títol que s'obté

Màster en Infermeria Oncològica

Vols rebre més informació?