Assignatura Crèdits Caràcter

Atenció integral d'infermeria especialitzada al malalt amb problemes cardiovasculars

10 ECTS

Obligatòria

Avanços terapèutics i tecnològics en cardiologia

10 ECTS

Obligatòria

Terapèutica quirúrgica i hemodinàmica

10 ECTS

Obligatòria

Pràctic I: Unitats d'hospitalització i intensius cardiològiques

10 ECTS

Obligatòria

Pràctic II: Unitats de consultes externes, proves funcionals i hemodinàmica

10 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Prestar una atenció sanitària tècnica i professional al malalt cardiològic i família, adequada a les necessitats de la persona, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics i amb els nivells de qualitat i seguretat que estableixen les normes legals i deontològiques aplicables.

- Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones considerant els aspectes físics, psicològics i socials com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat a través de la confidencialitat i el secret professional.

- Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i consentiment informat en la presa de decisions d'acord amb la forma en que viuen el seu procés de salut malaltia.

- Fomentar estils de vida saludables i l'autocura donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques al malalt cardiològic.

- Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren, de forma uni, multidisciplinar i interdisciplinar, els professionals i altres persones de les organitzacions assistencials.

- Gestionar i coordinar cures infermers en els diferents entorns de les persones amb patologia cardíaca.

- Adquirir capacitats de comunicació terapèutica.

- Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

Competències transversals

- Col.laborar i integrar-se en grups i equips de treball
- Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adient per a donar resposta als problemes de l'àmbit professional de forma eficaç i eficient
- Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes tant oral com escrita
- Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos
- Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Adaptar-se de forma eficaç a noves situacions en el context canviant i dinàmic de la pràctica professional.
- Identificar, analitzar i resoldre les demandes de serveis per a la provisió de cures infermeres.
- Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situació complexa.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Vols rebre més informació?